خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19525   بروزرسانی: 13-09-1397

saeed Bigdeli

شرکت در کارگاههای آموزشی

 

 

1-      کارگاه مبانی و روشهای جستجو در اینترنت - دانشگاه امام صادق ع -1382

2-      «کارگاه علم و دین» و« آداب تعلیم و تعلم در اسلام» - مشهد مقدس - 1390

3-      کارگاه علمی،کاربردی «مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی» - 1389 - تبریز

4 - کارگاه آموزشی رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی - دانشگاه فردوسی مشهد - 1389

5 - کارگاه اندیشه سیاسی اسلام و اخلاق علمی و حرفه ای و تعلیم و تربیت اسلامی - مشهد - 1391