خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5375   بروزرسانی: 29-10-1398

Aliakbar Ghadi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه Tsinghua چین, ایران، چین, مهندسی مواد , 1396-1391
عنوان رساله : بررسی رفتار عناصر کاربید ساز کروم و وانادیم در حمام نمک مذاب بوراکس بر تشکیل پوشش¬های کامپوزیتی کاربیدی به روش نفوذ فعال حرارتی
زمینه رساله : پوشش دهی نفوذی
استاد راهنما : پرفسور منصور سلطانیه، دکتر حسن ثقفیان، پروفسور ژی گنگ یانگ

کارشناسی ارشد : دانشگاه علم و صنعت ایران, ایران, مهندسی مواد , 1390-1388
عنوان پایان نامه : تاثیر ترکیب حمام نمک (بوراکس) مذاب در روش TRD بر فرآیند کروم دهی فولاد‌ساده‌کربنی
زمینه پایان نامه : پوشش دهی نفوذی
استاد راهنما : پرفسور منصور سلطانیه

کارشناسی : دانشگاه شیراز, ایران, مهندسی مواد , 1387-1383
عنوان پایان نامه : ساخت اکسیدهای نانو کریستالی به روش سنتز احتراقی
زمینه پایان نامه : نانو مواد
استاد راهنما : دکتر بابک هاشمی