خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:5374   بروزرسانی: 29-10-1398

Aliakbar Ghadi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. تغییر حالت های متالورژیکی 2. جوشکاری و اتصال مواد 3. طراحی و انتخاب مواد مهندسی4. شیمی فیزیک و ترمودینامیک مواد5. بررسی های غیر مخرب6. ایستایی7. انتقال مطالب علمی و فنی