خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27369   بروزرسانی: 20-12-1399

Jalal Ghasemi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, مکانيک- تبديل انرژی , 1388-1382
عنوان رساله : روش حجم محدود – لتيس بولتزمن در تحليل جريان نانوسيال تراکم ناپذير با انتقال گرما
زمینه رساله : نانوسيالها
استاد راهنما : دکتر سيد اسماعيل رضوی- دکتر احمد فرزدی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تبریز, ايران, مهندسی مکانيک-تبديل انرژی , 1380-1377
عنوان پایان نامه : تحليل اگزرژی بويلر نيروگاه حرارتی تبريز
زمینه پایان نامه : نيروگاههای حرارتی
استاد راهنما : دکتر کاظم سرابچی

کارشناسی : دانشگاه شهيد عباسپور, ايران, مهندسی مکانيک-نيروگاه , 1377-1373
عنوان پایان نامه : شبیه سازی ديناميکی نيروگاه سيکل ترکيبی گيلان
زمینه پایان نامه : نيروگاه سيکل ترکيبی
استاد راهنما : دکتر محسن منتظری