خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21364   بروزرسانی: 20-12-1397

Jalal Ghasemi
جلال قاسمی
استادیار

پست الکترونيکی
j.ghasemi@znu.ac.ir      jalal_ghasemi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/ghasemi-jalal

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2766

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی مکانيک، اتاق 208