خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27370   بروزرسانی: 20-12-1399

Jalal Ghasemi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
تحليل حرارتی و بررسی پارامترهای موثر آن در پست¬های برق Compact  
[  خلاصه طرح] 
مجريآذر 1394در دست اجراکاربردیشرکت توسعه پست های ايران ترانسفو