خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24239   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, جغرافيا و برنامه‌ريزي شهري , 1380-1374
عنوان رساله : بررسی جغرافیایی جرم و جنایت در مناطق شهر تهران
استاد راهنما : دکتر محمد تقی رهنمایی

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران, جغرافياي انساني , 1374-1371

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, جغرافياي انساني , 1371-1366

کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران, ایران, حقوق , 1373-1367