خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24242   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. برنامه ریزی شهرهای جدید2. جغرافیای شهری پیشرفته3. شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران4. تحلیل های جمعیتی در برنامه ریزی شهری5. حقوق و قوانین شهرسازی6. برنامه ریزی فضای سبز شهری7. مبانی علم جغرافیا8. تاریخ علم جغرافیا9. روشهای تحلیل جمعیت10. جغرافیای بزهکاری11. جغرافیای مناطق خشک12. نظریه های ا قتصادی و توسعه13. شهرها و شهرکها14. برنامه ریزی شهری در ایران15. جغرافیای شهری ایران16. مبانی جغرافیای شهری