خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23473   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

رديف

عنوان كميته يا شوراي تخصصي

از تاريخ

لغايت

1

معاون اداری و مالی دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

2

معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه زنجان

21/8/82

3/6/83

3

عضو شوراي آموزشی دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

4

عضو شوراي آموزشي دانشكده علوم‌انساني دانشگاه زنجان

21/8/82

3/6/83

5

عضو ثابت شوراي ترفيع و ارتقاء دانشكده علوم‌انساني دانشگاه زنجان

19/9/82

3/6/83

6

عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده علوم‌انساني دانشگاه زنجان

20/11/82

3/6/83

7

عضو كميته ناظر بر نشريات دانشگاهي دانشگاه زنجان

21/5/83

25/9/85

8

عضو هيأت رئيسه دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

9

عضو شوراي جذب اعضاء هيأت علمي دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

10

عضو شوراي جذب كاركنان غيرهيأت علمي دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

11

عضو كميته ساماندهی فضاي سبز دانشگاه زنجان

11/5/83

25/9/85

12

عضو اصلي هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري دانشگاه زنجان

13/10/83

3/10/86

13

عضو كميته راهبري سيستم مديريت كيفيت دانشگاه زنجان

4/7/83

25/9/85

14

عضو كميته ساماندهي مسايل آب دانشگاه زنجان

14/9/83

25/9/85

15

عضو كميته ساماندهي امور نقليه دانشگاه زنجان

14/9/83

25/9/85

16

عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه زنجان

20/8/82

3/6/1383

17

عضو هيأت مميزه ارتقاء شغلي كاركنان دانشگاه زنجان

26/7/84

25/9/85

18

عضو ستاد رفاهي اعضاء هيأت علمي دانشگاه زنجان

3/6/84

25/9/85

19

عضو ستاد رفاهي كاركنان دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

20

عضو كميته بودجه دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

21

عضو كميته تخصيص فضای دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

22

عضو كميته برگزاری مناقصه و مزايده دانشگاه زنجان

3/6/83

25/9/85

 

 

Copyright © 2020, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir