خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23473   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

علایق پژوهشی

برنامه ریزی فضای سبز شهری

جغرافیای بزهکاری

مکان یابی تجهیزات شهری

گسترش کالبدی شهر ها

تحلیل فضایی كانون هاي جرم خيز شهری

گردشگری شهری

برنامه ریزی فضایی (آمایش سرزمین )

برنامه ریزی توسعه بوم گردی (اکوتوریسم)در ایران

مدل سازی در GIS و سنجش از دور

توسعه بام های سبز شهری

دولت و شهرنشینی در ایران