خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:24239   بروزرسانی: 11-06-1397

Mohsen Kalantari

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
38 مریم عبدالهی حقی اسفند  1383جغرافیا و برنامه ریزی شهری پيشگيري جرم از طريق برنامه ريزي کاربري اراضي شهري (مورد مطالعه: سرقت در شهر زنجان)  
37 اکبر معصومی شهريور  1384جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی نقش صنعت در توسعه فضایی-کالبدی شهر ابهر  
36 شهروز وثوقی لنگ خرداد  1384جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی عوامل موثر در رشد فیزیکی شهر رشت و تغییر کاربری اراضی شهری  
35 حمیده فرزین صبا اسفند  1384جغرافیا و برنامه ریزی شهری توانمند سازی اسکان غیر رسمی (مورد مطالعه نجف آباد زنجان)  
34 محدثه السادات حسینی دي  1384جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی راهکارهای توانمند سازی بافت قدیم شهرهای ایران(مورد مطالعه محله بازار کهنه اسفراین)  
33 محسن رحیمی اسفند  1385جغرافیا و برنامه ریزی شهری مطالعه تخصیص بهینه کاربری اراضی شهری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS(مورد مطالعه تخصیص بهینه کاربری فضای سبز در شهر گلستان)  
32 مهدی توکلی   1385جغرافیا و برنامه ریزی شهری شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز شهر زنجان با استفاده از GIS  
31 پروانه صفری لوحه سرا آبان  1386جغرافیا و برنامه ریزی شهری بررسی نقش دولت در رشد و گسترش فیزیکی شهر ماسال با تأکید بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی پیرامون  
30 حمید حجتی مهر  1387جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی نتایج اجرای طرح های توسعه شهری در ایران (مورد مطالعه بررسی نحوه اجرای طرح جامع دوم رشت)  
29 سمیه قزلباش بهمن  1387جغرافیا و برنامه ریزی شهری ناهنجاری های کالبدی و تأثیر آن در ناهنجاری های اجتماعی (مورد مطالعه منطقه اسکان غیر رسمی بی سیم زنجان)  
28 محمد علی نائیج مهر  1387جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی مهمترین عوامل موثر در گسترش فیزیکی شهر آمل بااستفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS  
27 کاظم جباری تير  1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز در بخش مرکزی شهر تهران  
26 الهام عباسی اسفند  1387جغرافیا و برنامه ریزی شهری شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهر قزوین  
25 محمدرضا روحانی تير  1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری شناسایی و تحلیل فضایی کانون های جرم خیز شهر کاشان  
24 احسان حق پناه مهر  1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری شناسایی، تحلیل فضایی و تهیه پایگاه داده مکانی (GeodataBase) کانون های بزه سؤمصرف و قاچاق مواد مخدر شهر کرمانشاه  
23 حمیدرضا نجفی شهريور  1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل انطباق واقعیت های کنونی شهر زنجان با طرح جامع دوم شهر   
22 محمدرضا نجفی آذر  1388جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزیابی نتایج اجرای طرح های توسعه شهری در ایران: مطالعه موردی بررسی اجرای طرح جامع دوم شهر کرج  
21 فریاد پرهیز آذر  1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل فضایی کالبدی ناهنجاری های اجتماعی در مناطق اسکان غیررسمی  
20 روح الله بیات رستمی   1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری تحلیل فضایی الگوهای بزهکاری در بخش مرکزی شهرها، با استفاده از GIS   
19 جهان غنی زاده   1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری آسیب شناسی عوامل محیطی، کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری در شهر تهران   
18 عزیز نظری   1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری آسیب شناسی عوامل محیطی، کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری در شهر تهران   
17 مریم اصغری آق بابا   1389جغرافیا و برنامه ریزی شهری مطالعه راهبردهای توسعه گردشگری شهری در ایران با استفاده از مدل نحلیلی SWOT (مورد مطالعه شهر تبریز)  
16 سیدغفورشفیعی شهريور  1390جغرافیا و برنامه ریزی شهری آسیب شناسی نظام برنامه ریزی مسکن شهری در ایران(مطالعه موردی:شهرزنجان)  
15 سیده سمیه منافی اسفند  1390برنامه ریزی شهری امکان سنجی استقرار سیستم های پشتیبان تصمیم گیری در برنامه ریزی شهری ایران ( مطالعه موردی : برنامه ریزی کنترل ترافیک در شهر زنجان )    استاد راهنما
14 ابوذربخشی باشبرات مهر  1391برنامه ریزی شهری ارزیابی راهکارهای احیا و باز زنده سازی بافت قدیم شهر یزد با استافاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی( AHP)( مطالعه موردی : برزن شش بادگیر)   استاد راهنما
13 لیلا کاظمی اسفند  1391برنامه ریزی شهری نقش بیمه در بازسازی آسیب های احتمالی ناشی از وقوع زلزله به واحدهای مسکونی در مناطق شهری (نمونه موردی شهر زنجان)   استاد راهنما
12 معصومه عابدپور ارديبهشت  1391برنامه ریزی شهری تحلیل الگوهای فضایی جاذبه های گردشگری و زیرساخت ها در شهر زنجان با استفاده از جی ای اس (مطالعه موردی تسهیلات حمل و نقل شبکه)   استاد راهنما
11 مهدی حیدری بهمن  1391برنامه ریزی شهری بررسی راهبردهای توسعه گردشگری شهری ایران با استفاده از مدل تحلیلی سوآت (مورد مطالعه: شهر همدان)   استاد راهنما
10 رحیم غلامحسینی بهمن  1391برنامه ریزی شهری بررسی راهکارهای نورپردازی مناسب فضاهای عمومی با هدف افزایش امنیت شهری (مورد مطالعه: نورپردازی در کانون های تمرکز بزهکاری   استاد راهنما
9 نفیسه فصیحی اسفند  1391برنامه ریزی شهری آسیب شناسی استقرار تسهیلات زیرساختی با توجه توزیع فضایی جاذبه های باستانی گردشگری(مورد مطالعه: تسهیلات اقامتی استان))   استاد راهنما
8 رقیه کرمی بهمن  1391برنامه ریزی شهری ارزیابی توزیع فضایی و مکان یابی مراکز انتظامی در سطح شهرها با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(مورد مطالعه: کلانتری و ایستگاهها)   استاد راهنما
7 مرضیه ملک اسفند  1391برنامه ریزی شهری تحلیل فضایی و سطح بندی جاذبه های گردشگری و زیرساخت های ارتباطی و شبکه حمل و نقل در مناطق کویری ایران   استاد راهنما
6 سمیرا مردای مغرد بهمن  1391برنامه ریزی شهری کاربرد شبکه های مصنوعی در تحلیل مسایل شهری ایران(مورد مطالعه: تحلیل سوانح رانندگی شهر زنجان)   استاد راهنما
5 سمیه رشیدخانی اسفند  1391برنامه ریزی شهری آسیب شناسی فضاهای کالبدی شهرها و تاثیر آن بر وقوع بزهکاری با تاکید بر رویکرد طراحی محیطی (سپتد) مورد مطالعه: شهرک کارمندان   استاد راهنما
4 حمید اکبری رحیمی لو مهر  1389برنامه ریزی شهری شناسایی و تحلیل فضای کانون های جرم خیز با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی( نمونه موردی: سرقت در شهر قزوین)   استاد راهنما
3 مهری بیات زاده بهمن  1391برنامه ریزی شهری طراحی محورهای پیاده گردشگری در بافت تاریخی شهر زنجان   استاد مشاور
2 ملاحت احمدی شهريور  1391برنامه ریزی شهری طراحی مراکز خرید پیاده مدار جهت ارتقا سرزندگی فضاهای شهری- نمونه موردی فاز 2 شهر جدید پردیس   استاد مشاور
1 مریم مجلسی شهريور  1391برنامه ریزی شهری آسیب شناسی عوامل محیطی، کالبدی تسهیل کننده ارتکاب بزهکاری در مناطق شهری   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
5 شهريور  1383جغرافیا و برنامه ریزی شهری آسیب شناسی نظام برنامه ریزی شهری  
4 آسیه قاسمی شهريور  1385جغرافیا و برنامه ریزی شهری شناسایی و تحلیل کانون های جرم خیز شهر شیراز  
3 زینب علی خانلو خرداد  1392برنامه ریزی شهری پروژه   استاد راهنما
2 الهه نظری دانشور خرداد  1392برنامه ریزی شهری پروژه   استاد راهنما
1 مهناز خلیلی قره حاجلو خرداد  1392برنامه ریزی شهری پروژه   استاد راهنما