خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21272   بروزرسانی: 19-05-1398

Reza Rasuli

سوابق تحصیلی


دکترا : صنعتی شریف, ایران, فیزیک , 1389-1385
عنوان رساله : بررسی خواص مکانیکی گرافین
زمینه رساله : نانو فیزیک
استاد راهنما : دکتر اعظم ایرجی زاد-دکتر هاشم رفیعی تبار

کارشناسی ارشد : صنعتی شریف, ایران, فیزیک , 1385-1383
عنوان پایان نامه : بررسی انباشت سطحی در لایه های نانومتری Ni/Cu
زمینه پایان نامه : نانو فیزیک
استاد راهنما : دکتر اعظم ایرجی زاد