خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:23814   بروزرسانی: 21-09-1399

Reza Rasuli
رضا رسولی
دانشیار

پست الکترونيکی
r_rasuli(at)znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/rasuli-reza

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2522

فکس
   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، ص پ 313-45195