خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21272   بروزرسانی: 19-05-1398

Reza Rasuli

علایق پژوهشی

تولید نانو ساختارها:

  • نانوساختارهای دو بعدی مانند گرافین،‌ اکسید گرافین، دی سولفید مولیبدن
  •  نانوتیوبها و نانوالیاف
  •  نانوذرات مانند اکسید تیتانیم، اکسید تنگستن و ...

کاربردی:

  • سلولهای خورشیدی
  • پوششهای فوق آب گریز و یخ گریز
  • پوششهای جاذب صوت
  • ابر خازنها

محاسباتی:

  • نظریه تابعی چگالی شامل محاسبات خواص الکترونیکی، مکانیکی و اپتیکی
  • شبیه سازی دینامیک مولکولی مدلهای رشد، خواص مکانیکی