خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21272   بروزرسانی: 19-05-1398

Reza Rasuli

فیزیک مدرن

 این درس شامل بحثهای زیر می باشد

نسبیت خاص

 • فیزیک کلاسیک و تبدیلات گالیله
 • اصول موضوعه نسبیت خاص
 •  نسبیت خاص و تبدیلات لورنتس
 •  انرژی و تکانه خطی در نسبیت خاص
 • قوانین پایستگی در نسبیت خاص

ویژگیهای ذره ای و موجی تابش

 • آزمایش دوشکاف یانگ و بازتاب براگ
 • آزمایش فوتو الکتریک
 • تابش جسم سیاه
 • اثر کامپتون
 • زوج آفرینی
 • تابش ترمزی
 • مفهوم فوتون

ویژگیهای موجی ذرات

 • فرضیه دوبروی
 • آزمایش دیویسون و گرمر
 • آزمایش پراش نوترون و پروتون
 • آزمایش دو شکاف با نوترون
 • اصل عدم قطعیت
 • مفهوم بسته موج

معادله شرودینگر

 • توجیه و روش کار
 • مفهوم احتمال و بهنجارش
 • مسئله ذره در جعبه
 • مسئله نوسانگر کوانتومی
 • پله انرژی پتانسیل
 • سد  انرژی پتانسیل و تونل زنی کوانتومی
 • کاربرد تونل زنی در میکروسکوپ تونلی روبشی

ساختمان اتم

 • مدل اتمی راترفورد
 • آزمایش گایگر و مارسدن
 • طیف خطی اتمها
 • اصل ترکیب ریتس و طیف بالمر
 • مدل اتمی بور و مشکلات آن
 • قاعده کوانتش زمرفلد-ویلسون
 • آزمایش فرانک هرتز
 • اصل همخوانی

اتم هیدروژن

 • چگالی احتمال و تابع موج
 • اسپین ذاتی و آزمایش اشترن گرلاخ
 • ترازهای انرژی و نماد گذاری طیفی
 • آزمایش اثر زیمان عادی و غیر عادی
 • ساختار ریز