خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21272   بروزرسانی: 19-05-1398

Reza Rasuli

فیزیک سطح و لایه های نازک

سرفصلهایی که در درس فیزیک سطح و لایه های نازک مورد بحث قرار خواهد گرفت:

 مفاهیم خلا

 • تعریف خلا
 • میانگین پویش آزاد
 • آهنگ برخورد و فشار
 • تک لایه لانگمیر

ادوات خلا شامل

 • مقاومت و هدایت ادوات خلا
 • انواع فشار سنجها و کابرد آنها
 • انواع پمپها و کاربرد آنها

مروری بر حالت جامد شامل

 • ساختار بلوری و روشهای تعیین آن
 • فضای وارون و روابط آن
 • فلز، شبه فلز، رسانا و نیمرسانا

روشهای لایه نشانی فیزیکی شامل

 • لایه نشانی به روش تبخیر حرارتی
 • لایه نشانی به روش تبخیر با باریکه الکترونی
 • لایه نشانی به روش اسپاترینگ
 • لایه نشانی به روش کندوسوز لیزری
 • لایه نشانی به روش برآرایی (MBE)
 • لایه نشانی چرخشی و غوطه وری

روشهای لایه نشانی شیمیایی

 • روش رسوب بخار شیمیایی
 • روش رسوب بخار شیمیایی بهبود یافته با پلاسما
 • روش رسوب بخار شیمیایی در فشار کم و زیاد

روشهای ضخامت سنجی لایه های نازک شامل

 • روش اپتیکی
 • روش مکانیکی
 • روش فرکانس سنجی
 • روشهای مبتنی بر طیف سنجی

روشهای تعیین ترکیب شیمیایی سطح و لایه های نازک

 • طیف نگاری فوتوالکترونهای اشعه ایکس (XPS)
 • طیف نگاری الکترون اوژه (AES)

روشهای تعیین توپوگرافی سطح و لایه های نازک

 • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
 • میکروسکوپ تونلی روبشی (STM)
 • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
 • میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM)

ساختارهای بلوری سطح

 • مفاهیم شبکه، پایه و سلول واحد سطح
 • نوتاسیون Wood و فضای وارون

روشهای تعیین ساختار بلوری سطح

 • پراش الکترونهای کم انرژی (LEED)
 • پراش الکترونهای پر انرژی (RHEED)
 • پراش اشعه ایکس خراشان (SAX)

خواص الکترونی سطح

 • مدل ژله ای با سد بینهایت
 • مدل سد انرژی محدود و تابع کار
 • روشهای اندازه گیری تابع کار

روشهای تعیین خواص الکترونی سطح

 • طیف نگاری فوتوالکترونهای فرابنفش (UPS)
 • طیف نگاری تونلی روبشی (STS)
 • طیف نگاری  فوتوالکترونهای اشعه ایکس (XPS)

خواص مغناطیسی سطح و مدلهای آن

روشهای اندازه گیری خواص مغناطیسی سطح

 • میکروسکوپ نیروی مغناطیسی (MFM)
 • پراکندگی نوترونهای خراشان (SANS)

برهمکنش گاز با سطح

 • جذب فیزیکی و شیمیایی
 • مدلهای جذب شامل مدل لانگمیر، BET و هنری