خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21287   بروزرسانی: 18-10-1400

Afshin Zohdi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, زمین شناسی - رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی , 1393-1387
عنوان رساله : تاريخچه رسوبگذاري و پس از رسوبگذاری و ارزيابي اختصاصات مخزني سازند جهرم در پس کرانه بندر عباس (جنوب شرق حوضه رسوبی زاگرس)
زمینه رساله : محیط رسوبی، چینه نگاری سکانسی، دیاژنز و کیفیت مخزنی
استاد راهنما : دکتر سید رضا موسوی حرمی

کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی تهران, ایران, زمین شناسی، رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی , 1386-1383
استاد راهنما : دکتر محمد حسین آدابی

کارشناسی : دانشگاه دامغان, ایران, زمین شناسی محض , 1383-1378
زمینه پایان نامه : رخساره ها و محیط رسوبی سازند مبارک در شمال دامغان
استاد راهنما : دکتر حسین مصدق و دکتر رضا اهری پور