خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18053   بروزرسانی: 25-01-1399

Afshin Zohdi

مدیریت

دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربنی (دوم و سوم آبانماه 1397)، دانشگاه زنجان