خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17256   بروزرسانی: 29-10-1398

Afshin Zohdi

مدیریت

دبیر علمی چهارمین همایش ملی انجمن رسوب شناسی ایران با تأکید بر مخازن هیدروکربنی (دوم و سوم آبانماه 1397)، دانشگاه زنجان