خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17269   بروزرسانی: 29-10-1398

Afshin Zohdi

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

انجمن زمین شناسی ایران

انجمن رسوب شناسی ایران

انجمن دیرینه شناسی ایران

انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران