خانه :: اساتید :: اخبار
اساتید

توجه: برای جستجو لطفاً به نکات ذیل توجه فرمائید:

pic تغییر ترتیب نمایش اساتید: برای تغییر ترتیب نمایش بر اساس هر یک از فیلدهای "نام"، "دانشکده"، "گروه" یا "پست الکترونیک"، بر روی سرستون مربوطه (عنوان فیلد) کلیک نمایید.
pic مشاهده لیست اساتید بر اساس هر یک از عناوین سرستون ها: کلمه جستجوی مورد نظر را در کادر موجود در بالای ستون مربوطه درج نمائید و کلید Enter را بزنید
picبرای جستجو می توانید از عبارت "OR" در ابتدای عبارت جستجو استفاده نمائید.

Displaying 361-420 of 1 result.
نام خانوادگینامپست الکترونيکمرتبه علمیدانشکدهگروه آموزشی
کلامیمریمkalami@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
ابوالفضلیمسعودabolfazli.masood@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
بیاتمسعودmasoud.bayat@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیالهيات - تاريخ و تمدن ملل اسلامی
آرین نژادمسعودarian at znu.ac.irاستاددانشکده علومریاضی
ارغوانیمسعودarghavani@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
مرادیمسعودmoradi.massoud@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیروانشناسی
کرباسیمسعودm.karbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
جلالیمسعودmjalali@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
معماريانمصطفيmemarian@znu.ac.irاستادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
دین محمدیمصطفیdinm@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
جعفریمصطفیjafari.Mostafa@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمدیریت / حسابداری
طاهریمصطفیmtaheri@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
یارقلیمصطفیyargholi[at]znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
چرمیمصطفیelec[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
قربانلومعصومهm_ghorbanloo@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
یعقوبیملیحهmyaghoobi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
اوجاقیمنصورmojaghi@znu.ac.irدانشیاردانشکده مهندسیبرق
احمدیمنیژهahmadi.manijeh[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
توضیحیمنیژهtozihi@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
پناهيمهديm.panahi@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیمهندسی آب
بابائیمهدیmbabaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
فیض اله پورمهدیfeyzolahpour@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیجغرافیا
قمری ادیانمهدیmehdi.ghamari@aut.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
مقیمیمهدیm.moghimi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
نصیریمهدیmahdinasiri[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات انگلیسی
اقبالیمهدیeghbali[at]znu.ac.ir استادیاردانشکده مهندسیعمران
ملکیمهدیmmaleki[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمهندسی شیمی
حریریمهدیmahdi.hariri[at]gmail.comاستادیاردانشکده مهندسیبرق
محبتیمهدیmohabbati@znu.ac.irدانشیاردانشکده علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی
بازرگانمهدیbazargan[AT]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
حسنیمهدیmehdi(dot)hassani(at)znu(dot)ac(dot)irدانشیاردانشکده علومریاضی
بزرگیمهدیهBozorgi@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
جوانمردمهرانmehranj@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیعمران
بابازادهمهردادmebab@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
سلطانیمهردادm_soltani@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمعماری
سبحانیمهردادmhrdad.sobhani@yahoo.comمربیدانشکده کشاورزیخاک شناسی
جوانیانمهریjavanian@znu.ac.ir استادیاردانشکده علومآمار
استکی باردهمهنازm.esteki@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومشیمی
وفادارمهنازvafadar@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومزیست شناسی
ساعیموسی saei@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسینقشه برداری
نیکبختمولادادmnik[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
امامیمژگانemami at znu.ac.irدانشیاردانشکده علومریاضی
اعلائیمیتراmaelaei@znu.ac.irاستادیاردانشکده کشاورزیباغبانی
سید دراجیمیر سعیدdorraji@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومشیمی
بزرگزادهمیر عمادالدین .استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیزراعت و اصلاح نباتات
حسینیمیر وحیدmv.hosseini[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
جلالیمیرجلال.استادیار - بازنشستهدانشکده کشاورزیعلوم دامی
مختاریمیرعلی اصغر amokhtari@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
نوشیران زادهنادر nadernoshiranzadeh @yahoo.com, nadernoshاستادیاردانشکده علومشیمی
اسعدینازیلاnazilaasaadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
شفقتیانناصرshafaghatian@znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیمکانیک
دلالیناصرnasser_zn@yahoo.com; naser.dalali@znu.استاددانشکده علومشیمی
اوجاقیناصرالدینojaghi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیمعارف اسلامی
داداشینداdadashi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده علومفیزیک
مرادخانینرگسnmoradkhani@znu.ac.irاستادیاردانشکده علوم انسانیاقتصاد
عباسینصرالهabbasi@znu.ac.irدانشیاردانشکده علومزمین شناسی
ارشدینعمت اللهnarshadi@email.comاستادیاردانشکده علومشیمی
خرازیاننغمهnaghme.kharazian@znu.ac.irمربیدانشکده مهندسیهنر
قبادینیرهn.ghobadi[at]znu.ac.irاستادیاردانشکده مهندسیبرق
امامیهادیh.emami@znu.ac.irاستادیاردانشکده علومآمار

 

 

Copyright © 2015, University of Zanjan, Zanjan, Iran
master[at]znu.ac.ir