خانه :: اساتید :: اخبار
مناقصه امور سرپرستی و تنظیف خوابگاه‌های دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از روز سه شنبه تاریخ 5 مرداد 1400 (5-5-1400) ادامه خبر
مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشجویی
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد: از روز سه شنبه تاریخ 5 مرداد1400 (5-5-1400) ادامه خبر
کارگاه بین المللی رتبه بندی UI GreenMetric
ارتقای شاخص های پایداری و مدیریت سبز در دانشگاه ها (3-5-1400) ادامه خبر