خانه :: اساتید :: اخبار
تسلیت درگذشت همکار عزیز شادروان دکتر یوسف قدیمی
. (26-6-1400) ادامه خبر
ثبت و معرفی رقم جدیدگیاهی
ثبت و معرفی رقم جدید اسفناج با نام اسپینوSpino  (13-6-1400) ادامه خبر
برداشت و عرضه چین اول نعناع فلفلی ارگانیک پژوهشکده
عرضه چین اول نعناع فلفلی ارگانیک پژوهشکده فناوری های نوین زیستی در روز دوشنبه و سه شنبه4 و 5 مرداد ماه (3-5-1400) ادامه خبر
برداشت و عرضه چین اول نعناع فلفلی ارگانیک پژوهشکده
عرضه چین اول نعناع فلفلی ارگانیک پژوهشکده فناوری های نوین زیستی در روز یکشنبه 27 تیر ماه (26-4-1400) ادامه خبر