خانه :: اساتید :: اخبار
دعوت جهت انجام کار دانشجویی
جهت همکاری در آزمایشگاههای گروه پژوهشی علوم دامی پژوهشکده فناوری¬های نوین زیستی  (20-11-1399) ادامه خبر
ساخت دستگاه PCR در پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی
ساخت دستگاه PCR در پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان برای اولین بار در ایران (13-11-1399) ادامه خبر
برگزاری کارگاه مجازی آموزش Real time PCR
برگزاری کارگاه مجازی آموزش Real time PCR توسط پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان (11-11-1399) ادامه خبر
طرح پژوهشی باروری میکوریزایی قارچهای ترافل
اجرای طرح پژوهشی باروری میکوریزایی قارچهای ترافل توسط پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه  (3-10-1399) ادامه خبر