خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29082   بروزرسانی: 22-10-1397

Mojgan Emami

عنوان کتاب:  روش های ساخت ماتریس های آدامار
چکيده

انگارۀ آدامار  درباره وجود ماتریس های آدامار حدسی با بیش از یکصد سال قدمت است. این کتاب به  گزارش تخصصی روش های متنوعی که در طول این این دوران طولانی برای حل  این انگاره  ارائه شده و هر یک بخشی از حدس را حل کرده اند می پردازد. این کتابی ویژه دوره های تحصیلات تکمیلی (ترکیبیات) و تلاشی برای به دست دادن منابع تخصصی به زبان فارسی است