خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28719   بروزرسانی: 22-10-1397

Mojgan Emami

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. نظریه گراف2. ریاضیات گسسته3. جبر خطی4. مباحثی در ترکیبیات5. رویه کد ها و رمز ها 6. آنالیز ترکیبی