خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29138   بروزرسانی: 22-10-1397

Mojgan Emami

مدیریت

نماینده گروه ریاضی در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده

نماینده شورای دانشگاه در شورای پژوهش

نماینده انجمن ریاضی ایران در دانشگاه زتجان

مدیر گروه ریاضی  1385 -1387