خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28315   بروزرسانی: 22-10-1397

Mojgan Emami

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تربیت مدرس, ایران, ریاضی , 1379-1373
عنوان رساله : تریدها وکدها
زمینه رساله : آنلیز ترکیبی
استاد راهنما : دکتر غلامرضا خسروشاهی

کارشناسی ارشد : دانشگاه تربیت معلم, ایران, ریاضی , 1372-1369
عنوان پایان نامه : طرح ها و تقریب ها
زمینه پایان نامه : آنلیز ترکیبی
استاد راهنما : دکتر غلامرضا خسروشاهی

کارشناسی : دانشگاه تهران , ایران, ریاضی کاربردی , 1367-1363