خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29091   بروزرسانی: 22-10-1397

Mojgan Emami

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
16.  ابوالفضل بهمنیمژگان امامیعذرا ناصریان
Dominating Set for Bipartite Graph \Gama(v; k; l; 2)
مجموعه احاطه گر برای گراف های دو بخشی \Gama(v; k; l; 2)
mathematics interdisciplinary research Issue 8 (2023-03-30PP. 19-25 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
15.  ابوالفضل بهمنیمژگان امامیعذرا ناصریان
Dominating sets for uniform subset graphs
مجموعه احاطه گر برای گراف های زیر مجموعه ای یکنواخت
LINEAR & MULTILINEAR ALGEBRA Issue 10.1080/03081087.2022.2158295 (2022-12-26PP. 1-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
14.  مژگان امامیعذرا ناصریانامیر حسین شکوهی
Some New Families of 3-Regular Self-complementary k-Hypergraphs
خانواده های جدیدی از کا-هایپر گراف های 3-منظم خود مکمل
Bulletin of the Iranian Mathematical Society Issue 24 May 2021 (2021-05-24PP. 10.1015-10.1007 
  علمی-پژوهشی
Scopus
13.  مژگان امامیعذرا ناصریان
New large sets of t-designs from t-homogeneous groups
مجموعه های بزرگ تی-طرح های ناشی از تی-گروه های همگن
DISCRETE MATHEMATICS ALGORITHMS AND APPLICATIONS Issue Vol. 10, No. 4  (2018-08-01PP. 1850051-1-1850051-6 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
12.  مژگان امامیعذرا ناصریان
Some Infinite Families of t-Regular Self-complementary k-Hypergraphs
خانواده های نامتناهی از k- هایپر گراف های خود مکمل t- منظم
Bulletin of the Iranian Mathematical Society Issue Volume 44, Issue 3 (2018-06-22PP. 575-584 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
11.  مسعود آرین نژادمژگان امامیعذرا ناصریان
A FAMILY OF t-REGULAR SELF-COMPLEMENTARY k-HYPERGRAPHS
یک خانواده از کا-ابرگراف های خود مکمل تی-منظم
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر Issue Vol.6 No.1 (2018-01-21PP. 39-46 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  مژگان امامیلیلا پدرام
Optimal Linear Codes Over GF(7) and GF(11) with Dimension 3
کد های خطی بهینه روی میدان های متناهی با مشخصه 7 و 11 از بعد 3
Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics علوم ریاضی و انفورماتیک - جهاد دانشگاهی واحد شماره Vol. 10, No. 1 (2015) (1393/11/10صفحات 11-22 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
9.  مژگان امامیعذرا ناصریان
A FAMILY OF LARGE SET OF SIZE NINE
یک خانواده از مجموعه های بزرگ از اندازه 9
Bulletion of the Iranian Mathematical Society Issue Vol. 40 (2014-06-22PP. 737-749 
  علمی-پژوهشی
None ISI
8.  مژگان امامیعذرا ناصریان
On the large sets of t-designs of size nine
دربارۀ مجموعه های بزرگ از تی طرح ها از اندازۀ 9
Electronic Notes in Discrete Mathematics Issue 45 (2014-01-30PP. 121-124 
  علمی-پژوهشی
None ISI
7.  مسعود آرین نژادمژگان امامی
A New Proof of Cayley’s Formula for Labeled Spanning Trees
اثبات جدیدی از فرمول کیلی در محاسبه درخت های فراگیر برچسب دار
Electronic Notes in Discrete Mathematics Issue 45  (2014-01-01PP. 99-102 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
6.  مژگان امامیعذرا ناصریان
ON THE NUMBER OF MUTUALLY DISJOINT CYCLIC DESIGNS
درباره تعداد طرح های دو بدو مجزای دوری
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر Issue Vol. 3 No. 1  (2014-01-01PP. 7-13 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
5.  مسعود آرین نژادمژگان امامی
NOTES ON LIE IDEALS OF SIMPLE ARTINIAN RINGS
نکته هایی درباره ایده ال های لی در حلقه های ساده آرتینی
JOURNAL OF ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS Issue 12 (2013-11-15PP. 1350038-1-1350038-6 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  مسعود آرین نژادمژگان امامی
ON THE NUMBER OF CLIQUES AND CYCLES IN GRAPHS
دربارۀ تعداد خوشه ها و دورها در گراف ها
Transactions on Combinatorics دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاههای دیگر Issue Vol. 2 No. 2  (2013-10-30PP. 27-33 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
3.  مسعود آرین نژادمژگان امامی
Notes on the Support of t-Designs
-
ARS COMBINATORIA Issue 104 (2012-04-15PP. 333-339 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
2.  مژگان امامیچنگیز میسوری
Some optimal codes from Deciety
برخی از کدهای بهینه ناشی از طرح ها
Bulletion of the Iranian Mathematical Society Issue 3 (2012-03-01PP. 109-115 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
1.  مژگان امامیعذرا ناصریان
Some new large sets of t-designs
مجموعه های بزرگ جدید از t طرح ها
DISCRETE MATHEMATICS Issue 310 (2010-02-15PP. 1629-1632 


Presentations in Seminars & Conferences


بین‌المللی 23. ابوالفضل بهمنیمژگان امامیعذرا ناصریان
عدد اشتعال 2- تعمیم یافته گراف های مربعی
2-Generalized burning number in square graphs
international conference on combinatorics cryptography computer science and computation دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2023-11-15 - 2023-11-16
ملی معتبر 22. ابوالفضل بهمنیمژگان امامیعذرا ناصریان
تعمیم عدد اشتعال برای گراف های کنسر
The generalized burning number in kneser graph
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و فناوری مازندران, بابل, 2022-09-05 - 2022-09-08
ملی معتبر 21. ابوالفضل بهمنیمژگان امامیعذرا ناصریان
عدد اشتعال برای گراف های نردبان و فنس
Burning number of ladder graphs and fence graphs
-- دانشگاه ایت الله بروجردی, بروجرد, 2022-05-26 - 2022-05-27
ملی معتبر 20. ابوالفضل بهمنیمژگان امامیعذرا ناصریان
مجموعه های احاطه گر برای گراف های G(v,k, 3,2)
Dominating set for bipartite graph G(v,k, 3,2)
سمینار جبر ایران دانشگاه خلیج فارس, بندر/بوشهر, 1400/12/18 - 1400/12/19
بین‌المللی 19. ابوالفضل بهمنیمژگان امامیعذرا ناصریان
مجموعه احاطه گر برای زیر مجموعه همگن گراف ها
Dominating sets for uniform subset graphs G(v, k, 1)
-- دانشگاه شهید چمران اهواز, اهواز, 2021-08-11 - 2021-08-12
ملی معتبر 18. ابوالفضل بهمنیمژگان امامیعذرا ناصریان
عدد اشتعال برخی از گراف های ناشی از طرح ها
Burning numbers of some graphs from designd
---- دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2021-03-04 - 2021-03-05
بین‌المللی 17. مژگان امامیابوالفضل بهمنیعذرا ناصریان
کران بالایی برای عدد احاطه گری گراف G(v,5,2)
Upper bound for the domination set of G(v,5,2)
-- دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2019-11-20 - 2019-11-21
بین‌المللی 16. مژگان امامیابوالفضل بهمنیعذرا ناصریان
کران بالایی برای عدد احاطه گری گراف G(v,4,2)
Upper bound for the domination set of G(v,4,2)
-- دانشگاه علم و صنعت ایران, تهران, 2019-11-20 - 2019-11-21
ملی معتبر 15. مژگان امامیابوالفضل بهمنیعذرا ناصریان
کران بالایی برای عدد احاطه گری گراف
Upper bound for the domination number of graph
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه شیراز, شیراز, 2019-08-26 - 2019-08-29
ملی معتبر 14. ابوالفضل بهمنیمژگان امامی
کدهای دوتایی ناشی از کدهای چهارتایی
Binary codes from quadratice codes
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه شیراز, شیراز, 2019-08-26 - 2019-08-29
ملی معتبر 13. ابوالفضل بهمنیمژگان امامی
کدهای دو تایی ناشی از گراف های دو بخشی
Binary codes from bipartite graphs
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه علم و صنعت, تهران, 2018-08-23 - 2018-08-26
ملی معتبر 12. ابوالفضل بهمنیمژگان امامی
کدهای ناشی از مکمل ماتریس مجاورت گراف های فرد
Binary codes from complement of adjacency matrix of odd graphs
-- دانشگاه یزد, یزد, 2018-01-17 - 2018-01-18
ملی معتبر 11. مژگان امامیعذرا ناصریانامیر حسین شکوهی
خانواده های جدیدی از ابرگراف های 3- منظم خود مکمل
Some new families of 3-regular self complementary k-hypergraph
Annual Iranian Mathematics Conference  دانشگاه خوارزمی, کرج, 2016-08-28 - 2016-08-31
ملی معتبر 10. مسعود آرین نژادمژگان امامیعذرا ناصریان
درباره وجود یک خانواده از اس آراچ جی های از اندازه 6 و 7
On the existence of some new families of SRHG(2,k,v) for k=6,7
----  دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین, قزوین, 2015-10-07 - 2015-10-08
ملی معتبر 9. مسعود آرین نژادمژگان امامیعذرا ناصریان
یک خانواده جدید از ابرگراف های منظم خود مکمل از اندازه 4 و 5
Some new families of 2-regular self complementary k--hypergraph for k=4,5
Annual Iranian Mathematics Conference  دانشگاه یزد, یزد, 2015-08-25 - 2015-08-28
ملی معتبر 8. مژگان امامیعذرا ناصریان
یک خانواده ازابر گراف های 2-منظم خود مکمل 4-یکنواخت
A family of 2-regular self complementary 4-uniform hypergraphs
Annual Iranian Mathematics Conference  دانشگاه سمنان, سمنان, 2014-08-26 - 2014-08-29
ملی معتبر 7. مژگان امامیعذرا ناصریان
دربارۀ مجموعه های بزرگ روی t-طرح های از اندازۀ 9
On the large sets of t-designs of size nine
کنفرانس نظریه جبری گراف دانشگاه کاشان, کاشان, 1391/06/13 - 1391/06/14
ملی معتبر 6. مژگان امامیمهدیه جلیلی
کدهای به دست آمده از طرح وقوع گراف های کامل سه بخشی
Codes obtained from the incidence matrix of a complete threepartite graph
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه تبریز, تبریز, 2012-08-27 - 2012-08-30
ملی معتبر 5. مژگان امامیمهدیه جلیلی
کدهای دوتایی ناشی ازK n,n,n,
Binart codes from Kn,n,n
کنفرانس علوم ریاضی خوانسار ترکیبات و کاربردهای آن دانشگاه خوانسار اصفهان, خوانسار, 1391/02/29 - 1391/02/30
ملی معتبر 4. مژگان امامیلیلا پدرام
کدهای بهینه روی GF 7
optimal codes over gf7
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 3. مژگان امامیعذرا ناصریان
تعداد طرح های دو به دو مجزای دوری
Number of mutually disjoint cyclic designs
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه رفسنجان, رفسنجان, 2011-09-05 - 2011-09-08
ملی معتبر 2. مژگان امامیلیلا پدرام
کران هایی برای حداقل طول کدهای خطی از بعد 3 روی) GF (7
-
کنفرانس ترکیبات جبری ایران دانشگاه اصفهان, اصفهان, 1389/12/05 - 1389/12/06
ملی معتبر 1. مژگان امامیعذرا ناصریان
(2،4،29) {9}LS وجود دارد
(2،4،29) {9}LS EXISTS
Annual Iranian Mathematics Conference دانشگاه ارومیه, ارومیه, 2010-09-12 - 2010-09-15