خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29093   بروزرسانی: 22-10-1397

Mojgan Emami
مژگان امامی
دانشیار

پست الکترونيکی
emami at znu.ac.ir      mojgan.emam at yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/emami-mojgan

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4036

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه ریاضی