خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26587   بروزرسانی: 22-10-1399

Hossein Farahani

فراهانی حسین، شعری مختار
ایجاد تنوع شغلی در روستاها با تاکید بر بخش دامداری مطالعه موردی: بخش زمکان- شهرستان ثلاث باباجانی
چکيده


چکیده       امروزه دیدگاه غالب آن است که در کشور های جهان سوم بخش کشاورزی به رغم کاهش آن در اشتغال و تولید ناخالص ملی، به لحاظ اهمیت کلیدی در جریان توسعه اقتصادی به ویژه از نظر عرضه مواد غذایی و مواد خام صنعتی نیازمند توجه بیشتری است. در بخش کشاورزی، دامداری بعد از زراعت نقش عمده ای در فعالیت اقتصادی روستایی دارد و در زیر بخش دامداری، دامداری روستایی سهم به سزایی دارد. در این راستا تحقیق حاضر بر آن است بر آن است تا ضمن بیان اهمیت بخش دامداری در اقتصاد روستایی به این سؤال کلی پاسخ گوید که فعالیت دامداری به عنوان یکی از زیر بخش‌های کشاورزی چه جایگاهی در پویایی و رونق فعالیت‌های اقتصاد روستاها و ایجاد تنوع شغلی دارد. داده های مقاله حاضر به صورت میدانی، با استفاده از پرسش نامه و با مصاحبه آزاد گردآوری شده است. جامعه آماری مطالعه حاضر، شامل سرپرستان خانوار بخش زمکان شهرستان ثلاث باباجانی می‌باشد و حجم جامعه نمونه 237 نفر از سرپرستان خانوار می‌باشد. که با استفاده از فرمول کوکران تعداد جامعه نمونه تعیین شده است. تجزیه و تحلیل در این نوشتار با آمار توصیفی و استنباطی متناسب با سطوح سنجش متغیرها انجام شده است. در پایان نتیجه تحقیق حاضر نشان می‌دهد دامداری از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر انگیزه ماندگاری جمعیت روستایی می‌باشد و همچنین آزمون T دو ارتباط معنا داری بین میزان اشتغال روستاییان با فعالیت دامداری نشان می‌دهد.  کلمات کلیدی: تنوع شغلی، اشتغال، دامداری سنتی و نیمه صنعتی، روستا