خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30260   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani
حسین فراهانی
دانشیار

پست الکترونيکی
hfarahani@znu.ac.ir      frhan_828@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/farahani-hossein

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4192

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا، اتاق 626