خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30924   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

سوابق تحصیلی


دکترا : تهران, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 1385-1378
عنوان رساله : ارزیابی پایداری در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان تفرش
زمینه رساله : توسعه پایدار روستایی
استاد راهنما : دکتر رحمت اله فرهودی

کارشناسی ارشد : تهران, ایران, جغرافیا و برنامه ریزی روستایی , 1378-1375
عنوان پایان نامه : مکان یابی مراکز بهینه خدمات روستایی و طراحی الگوی سلسله مراتبی مطلوب سکونت گاه های روستایی، مطالعه موردی: شهرستان تفرش بخش فراهان علیا
استاد راهنما : دکتر رحمت اله فرهودی

کارشناسی : تهران, ایران, باستان شناسی , 1375-1371