خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30890   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
100 جواني خديجه آبان  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل پايداري اجتماعي- اقتصادی تولید زعفران و تاثیر آن بر توسعه روستایی   استاد راهنما
99 اصدقي سراسكانرود زهرا دي  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی برسي كارايي شبكه توليد و جمع آوری شیر با تاکید بر تقویت پیوندهای روستا-شهری 
[Abstract] 
استاد راهنما
98 حاجي پور مجتبي آذر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي فرايند بازسازي سکونت گاههای روستایی آسیب دیده از زلزله سال 85 منطقه سیلا خور   استاد راهنما
97 آفرينش بهروز مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي گرايش و نگرش ساكنين روستايي نسبت به توسعه گردشگري ( نمونه موردي : شهرستان ابهر نواحي روستايي    استاد راهنما
96 رحيمي رضايي ايوب مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي قابليت هاي توريستی در توسعه نواحی روستایی   استاد راهنما
95 آئين مقدم فاطمه مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش دهياريها و شوراهاي سلامیدر سامان دهی مدیریت روستا   استاد راهنما
94 برادران سميه مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امكان سنجي و برنامه ريزي گردشگري روستايي، مطالعه موردي: دهستان چغاميش شهرستان دزفول   استاد مشاور
93 عظيمي گهراز زهرا مهر  1389جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امكان سنجي توسعه اكو توریسم در نواحی روستایی   استاد مشاور
92 سمیه محمد پور آذر  1387جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزیابی پایداری در نواحی روستایی    استاد مشاور
91 یسرا رستمی مهر  1388جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امکان سنجی گردشگری به منظور توسعه اقتصادی: روستای اورامان تخت   استاد مشاور
90 حسین بهرامی اصل مهر  1388جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحولات ساختاری کارکردی روستاهای پیرامون شهری : منطقه زنجان   استاد مشاور
89 کبیر محمودی بهمن  1388جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه پایدار مشارکتی برای حفاظت از منابع طبیعی: روستاهای بخش وزینه شهرستان سردشت   استاد راهنما
88 حسن حیدری تير  1388جغرافیا و برنامه ریزی روستایی چالش های مدیریت روستایی با تاکید بر عملکرد شوراهای اسلامی: شهرستان دیزه   استاد راهنما
87 رستمخاني احمد بهمن  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي و ارزيابي نقش شوراها و دهياريها در كيفيت زندگی ، مطالعه موردی : دهستان کرسف خدابنده   استاد راهنما
86 عبدلي سميه بهمن  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در توسعه نواحي روستايي، مطالعه موردي دهستان مشهد ميقان شهرستان اراك   استاد راهنما
85 كريمي حسين ابادي فرانك بهمن  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش مديريت پسماندها در توسعه پايدار فضاهاي روستايي صنعتي شده . ( مطالعه موردي دهستان حسين آباد مهردشت ،    استاد مشاور
84 حسنلو ليلا مهر  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي عملكرد بازارچه هاي كشاورزي و هفتگي درتحولات اقتصادي نواحي روستايي، مطالعه موردي روستاهاي شهرستان طارم   استاد راهنما
83 كاظمي حسين اسفند  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل و بررسي جريان هاي سرمايه اقتصادي در روابط شهر و روستا   استاد راهنما
82 عسكري نگار مهر  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي قابليت ها وچالش هاي فن آوري اطلاعات وارتباطات درراستاي توانمندسازي وكارآفريني روستاييان.مطالعه موردي شهرستان قروه دهستان بدر   استاد راهنما
81 خمري جلال آبان  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي اثرات مخاطرات طبيعي(خشكسالي وطوفان شن)بر توسعه روستايي باتاكيدبرمديريت سانحه در شهرستان زابل دهستان اديمي   استاد راهنما
80 حاجي حسيني سميرا مهر  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي ظرفيت هاي نواحي روستايي با تاكيد بركارآفريني وتوانمندسازي.مطالعه موردي بخش شال در شهرستان بويين زهرا   استاد راهنما
79 مهدی زاده عصمت اسفند  1390جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي اثرات اقتصادي بازارچه هاي مرزي بر توسعه نواحي روستايي پيرامون، مطالعه موردي بازارچه مرزي مهران   استاد مشاور
78 جواد عباسی آذر  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل اثرات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براقتصادو ساختار هاي توليدروستايي باتاكيدبرنقش تعاونيها(مطالعه موردي:شهرستان زنجان)    استاد راهنما
77 قاسمي ويري حميد بهمن  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مديريت كاهش خطرزلزله درسكونتگاه هاي روستايي باتاكيدبرتوسعه ظرفيتي(مطالعه موردي:دهستان سنبل آباد)  
[Abstract] 
استاد راهنما
76 شعري مختار اسفند  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش اقتصادي واجتماعي دامداري هاي سنتي ونيمه صنعتي در تنوع شغلي وتوسعه پايدار روستايي، مطالعه موردي: دهستان زمكان شهرستان ثلاث بابا  
[Abstract] 
استاد راهنما
75 علی ياري وناب دي  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تبيين اثرات گردشگري مذهبي برتوسعه روستاهاي پيراموني(مطالعه موردي:منطقه درب گنبد شهرستان كوهدشت)   استاد مشاور
74 رسولي نيا زكيه شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي ظرفيت كارآفريني در نواحي روستايي با تاكيدبر گردشگري پايدار(مطالعه موردي: دهستان جابر انصار) 
[Abstract] 
استاد راهنما
73 طولابي نژاد مهرشاد تير  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل اثرات هدفمند سازي يارانه ها برتوانمندسازي ورفاه خانوارهاي روستايي .مطالعه موردي: دهستان جايدر(شهرستان پلدختر)   استاد راهنما
72 بسطامي جلال شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي وتعيين اثرات اقتصادي ،اجتماعي و محيطي احداث سد تالوار بر روستاهاي حوضه پيرامون. مطالعه موردي: دهستان بابارشاني   استاد راهنما
71 عاشري رقيه شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مديريت پايدار سكونتگاههاي روستايي با تاكيد بر سوانح طبيعي (زلزله).مطالعه موردي :دهستان معجزات از بخش مركزي زنجان.   استاد راهنما
70 اميني رافع اسفند  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش مديريت منابع آب كشاورزي در توسعه پايدار روستايي (مطالعه موردي: دهستان دزلي ،شهرستان سروآباد)   استاد راهنما
69 اسماعيلي خالد بهمن  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي اثرات ايجاد بازارچه هاي مرزي بر توسعه پايدار اقتصادي روستاهاي پيرامون آنها(نمونه موردي: دهستان ننور،شهرستان بانه)   استاد راهنما
68 قادري بهمن اسفند  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي و مطالعه تغيير و تحولات فضايي كالبدي سكونتگاههاي روستايي(نمونه موردي پيراموني شهر اروميه)   استاد راهنما
67 احمد رومياني تير  1392چغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش جريان سرمايه هاي شهري - روستايي در توسعه پايدار گردشگري. مطالعه موردي: دهستان حصار وليصر-شهرستان بويين زهرا.   استاد مشاور
66 نسرين جعفري شهريور  1392جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش سرمايه اجتماعي در كاهش آسيب پذيري سانحه زلزله در مناطق روستايي. مطالعه موردي:دهستان خرارود شهرستان خدابنده.   استاد مشاور
65 سميرا سهرابي وفا شهريور  1392چغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش كارافريني در توسعه روستايي با تاكيد بر يكپارچه سازي اراضي كشاورزي .مورد مطالعه دهستان خرارود :شهرستان خدابنده.   استاد مشاور
64 فاطمه صفي مهر  1392جغرافيا_برنامه ريزي توريسم_ارشد تحليلي بر الگوهاي مكاني گذران اوقات فراغت زنان در شهر هاي مياني كشور.مورد مطالعه:شهرزنجان1391   استاد مشاور
63 حامد شالي دغليان اسفند  1392جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارزيابي اثرات خزشي الحاق نواحي روستايي بر ساختار كالبدي- اجتماعي نواحي مادر شهري(مطالعه موردي شهر تبريز روستاهاي كندرود، لاله، كركج و شادآب   استاد مشاور
62 قدس قرجه بهمن  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی كاهش ريسك سانحه طبيعي سيل درمناطق روستايي باتاكيدبرظرفيت هاي محلي(مطالعه موردي:شهرستان كلاله)   استاد مشاور
61 حبيبه خان محمدي اسفند  1391جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش اعتبارات نوسازي مساكن روستايي درتغيير وتحولات روستاها.مطالعه موردي روستاي نيماور 
[Abstract] 
استاد مشاور
60 رسول صفياري بهمن  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تاثير بحران كاهش سطح آب درياچه اروميه بر پايداري سكونتگاههاي روستايي مطالعه موردي بخش گوگان شهرستان آذرشهر   استاد راهنما
59 سپيده كيانپور اسفند  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سنجش ميزان آسيب پذيري اجتماعي، اقتصادي و كالبدي نواحي روستايي در مقابل زلزله(نمونه موردي شهرستا نير، دهستان رضا قشلاقي)   استاد راهنما
58 سوران منوچهري شهريور  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل عوامل موثر بر گسترش فعاليتهاي گردشگري جهت تحقق توسعه پايدار روستايي(مطالعه موردي بخش خاوو وميرآباد شهرستان مريوان) 
[Abstract] 
استاد راهنما
57 سولماز فريدي ديزج ور بهمن  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل نقش مشاركت مردمي در فرايند بازسازي سكونتگاههاي زلزله زده ورزقان(مطالعه موردي دهستان ارزيل)   استاد راهنما
56 زينب بنوخو اسفند  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش كارگاههاي كوچك صنعتي در تنوع بخشي به اقتصاد مناطق روستايي با تاكيد بر صنايع چوب(مطالعه موردي دهستان دهملا شهرستان شاهرود)   استاد مشاور
55 صديقه ابراهيمي شهريور  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي تطبيقي شيوه هاي بازسازي سكونتگاههاي روستايي آسيب ديده از سانحه زلزله و تاثير آن بر كيفيت زندگي ساكنين(مطالعه موردي دهستان حصار وليع   استاد مشاور
54 راضيه منوچهري شهريور  1393جغرافیا و برنامه ریزی روستایی راهكارهاي تنوع بخشي به اقتصاد روستايي با تاكيد بر گردشگري سبز(مطالعه موردي محور گردشگري روستاهاي سوكهريز-رحمت آباد شهرستان خرمدره   استاد مشاور
53 سميه حيدري مهر  1393جغرافیا - برنامه ریزی گردشگری بررسي قابليت هاي توسعه گردشگري در مناطق روستايي با تاكيد بر گردشگري آييني مطالعه موردي روستاي تاريخي انجدان شهرستان اراك   استاد راهنما
52 سیده پروین حسینی شهريور  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل موانع بهبود و توسعه كارآفريني گردشگري در نواحي روستايي و سازوكارهاي تقويت آن مطالعه موردي شهرستان شيروان دهستان زوارم 
[Abstract] 
استاد راهنما
51 مهري جهانسوزي مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش مقاوم سازي مساكن روستايي در بهبود كيفيت كالبدي نواحي روستايي مطالعه موردي: دهستان قوچان عتيق، شهرستان قوچان   استاد راهنما
50 طاهره نقی پور مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي راهكارهاي تقويت و بهبود بازاريابي محصولات كشاورزي(برنج) و تاثير آن بر معيشت پايدار روستايي(مطالعه موردي دهستان درونگر)   استاد راهنما
49 فرزانه جبالي شهريور  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش توانمندسازي و توسعه ظرفيتي در پايداري كشاورزي مطالعه موردي دهستان دستجرده   استاد راهنما
48 شادی بایزدی مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي اثرات زيست محيطي و اقتصادي ايجاد كارگاههاي شن و ماسه بر توسعه پايدار روستايي مطالعه موردي دهستان ترجان)   استاد راهنما
47 نسرين سهرابي، مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی امكان سنجي و مكان يابي استقرار صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي به منظور ارتقا پايداري اقتصادي(مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان زنجان)   استاد راهنما
46 فاطمه حیدری مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش تجارت كالاهاي غير رسمي(قاچاق كالا بر توسعه اقتصادي-اجتماعي و كالبدي سكونتگاههاي روستايي (مطالعه موردي دهستان خاوميرآباد، شهرستان مريوان)   استاد راهنما
45 عصمت انصاري مهر  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش ايجاد و توسعه شهرك هاي صنعتي در پايداري اقتصاد نواحي روستايي، مطالعه موردي شهرستان چرام دهستان الغچين   استاد راهنما
44 بهروز برخان اسفند  1394جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي اثرات توسعه گردشگري تاريخي بر پايداري اقتصاد روستاها، مطالعه موردي شهرستان تكاب دهستان احمدآباد   استاد راهنما
43 ابوذر بهامین آبان  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی مديريت بحران اب و نقش آن در توسعه پايدار روستايي(مطالعه موردي شهرستان اروميه، دهستان تركمان)   استاد راهنما
42 هانیه پوربافرانی آذر  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليلي بر انعطاف پذيري و توانمندسازي جوامع محلي از طريق كنش جمعي با تاكيد بر نقش تعاوني هاي توليد روستايي، مطالعه موردي: بخش مركزي شهرستان نائين   استاد راهنما
41 سحر رضایی رحیمی آذر  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل تطبيقي شيوه هاي سنتي و نوين آبياري در راستاي توسعه پايدار و حفاظت از منابع آب، مطالعه موردي: دهستان حنا، شهرستان سميرم   استاد راهنما
40 خدیجه السان مهر  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش پدافندغيرعامل در كاهش آسيب پذيري كالبدي مناطق روستايي در برابر زلزله، مطالعه موردي: شهرستان چالدران   استاد مشاور
39 زهرا رحیمی بهمن  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات(ICT)در توانمندسازي زنان روستايي(مطالعه موردي:شهرستان تاكستان،بخش اسفرورين)   استاد راهنما
38 ربابه باقرپسند فتیده در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي ارتباط بين انگيزه ها و رضايت مندي گردشگران( مطالعه موردي: شهرستان لنگرود)   استاد راهنما
37 فاطمه حيدري سورشجاني بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه‌ي نواحي روستايي با تأكيد بر گردشگري ورزشي. مطالعه موردي؛ دهستان شوراب تنگزي، شهرستان كوهرنگ   استاد راهنما
36 فريبا عباسي بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی واكاوي چالش¬هاي توسعه گردشگري در نواحي روستايي از ديدگاه مديران محلي، مطالعه¬ي موردي: روستاهاي هدف گردشگري استان زنجان   استاد راهنما
35 كبري عبدالي بارند بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل موانع توسعه ظرفيتي بهره برداري هاي باغي در نواحي روستايي، مطالعه موردي :دهستان پادنا عليا،شهرستان سميرم   استاد راهنما
34 مینا الوندی بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تبين فرصت ها و چالش هاي كارآفريني كسب و كار هاي خرد در نواحي روستايي، مورد مطالعه : روستاهاي شهرستان بيجار   استاد راهنما
33 لطیفه شفیعی بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي اثرات اقدامات عمراني انجام شده در تثبيت جمعيت روستايي، مطالعه موردي:دهستان اك،شهرستان تاكستان   استاد راهنما
32 مريم قرباني سي سخت بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل نقش توسعه كسب و كارهاي كوچك گردشگري در تنوع بخشي و پايداري معيشت روستايي،مطالعه موردي شهرستان دنا   استاد راهنما
31 مژگان داودپور بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل ظرفيت سازي، تاب آوري و آسيب پذيري اجتماعي – اقتصادي كشاورزان در مقابل خشكسالي(منطقه مورد مطالعه: شهرستان بيجار، دهستان نجف آباد)   استاد راهنما
30 امید یوسفیان شهريور  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی توسعه نظام حمل و نقل و نقش آن در پايداري اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي نواحي روستايي، مطالعه موردي نواحي روستايي شهرستان بيجار   استاد راهنما
29 رقيه جعفري بهمن  97جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل اثرات مقاوم‌سازي مساكن بر كيفيت زندگي خانوارهاي روستايي به منظور تحقق اهداف توسعه پايدار (مطالعه موردي: ايجرود بالا، شهرستان زنجان)   استاد راهنما
28 سيدرحمت الله صفوي زرين كمر در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی آينده پژوهي كارآفريني كسب و كارهاي كوچك در نواحي روستايي- شهرستان شازند   استاد راهنما
27 نيوشا امينيان بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری مكان يابي مقصد هاي گردشگري نجومي با تاكيد بر ذخيره گاه آسمان تاريك - مطالعه موردي كوير مركزي ايران   استاد راهنما
26 مرتضی خلیلی در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری عوامل موثر بر رضايت و وفاداري گردشگران ،مطالعه موردي استان مازندران ،شبه جزيره ميانكاله    استاد راهنما
25 سعيده قراخاني در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي اثرات تصوير ذهني دريافتي گردشگران بين الملي در انتخاب مقصدو توسعه گردشگري مطالعه موردي شهر اصفهان   استاد راهنما
24 هاجر شریفی بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي تطبيقي اثرات گردشگري مسئول بر پايداري مقصد و كيفيت زندگي جامعه ميزبان ، مطالعه موردي - سلطانيه ،روستاي عليصدر،حسن رود   استاد راهنما
23 معصومه مرادی بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی تبيين اثرات گردشگري بر ارتقاي كيفيت زندگي روستاهاي هدف گردشگري ( مطالعه موردي بخش الموت شرقي ، شهرستان قزوين)   استاد راهنما
22 ثریا علی پور بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي نقش دانش و آگاهي هايزيست محيطي زنان روستايي در پايداري و حفظ منابع محيطي،مطالعه موردي۰روستاهاي بخش مركزي شهرستان بانه   استاد راهنما
21 حمیده جاوری دي  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش مديريت مشاركتي منابع آب در ارتقائ معيشت پايدار روستايي،مطالعه موردي ۰دهستان ليشتر،شهرستان گچساران   استاد راهنما
20 سروه گويلي كيلانه بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي ميزان آگاهي و حمايت ساكنين از توسعه پايدار گردشگري در روستاهاي هدف گردشگري مطالعه موردي: شهرستان سنندج   استاد راهنما
19 زهرا مهرباني پور بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش وجوه ارسالي مهاجران در توسعه پايدار نواحي روستايي،مطالعه موردي - شهرستان لنده دهستان عالي طيب   استاد راهنما
18 زهرا داودزاده در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل اثرات اجتماعي- اقتصادي و زيست محيطي بحران كاهش آب هاي سطحي در نواحي روستايي با تمركز بر رويكرد مديريت يكپارچه منابع،مطالعه مورديروستاهاي پيرامون رودخانه قزل اوزن در شهرستان طارم   استاد راهنما
17 زهرا برآبادی در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي ارزش برند صنايع دستي در تصويرسازي ذهني مقصد و وفاداري گردشگران(مطالعه موردي اصفهان)   استاد راهنما
16 زهره ذاکری در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی گردشگری راه اندازي و توسعه مجتمع هاي گردشگري عشايري به منظور توسعه اقتصادي و حفظ فرهنگ عشاير در مناطق عشايري مطالعه موردي شهرستان سپيدان استان فارس   استاد راهنما
15 فرهاد خطیبی بهمن  1398جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری تاثير گردشگري مسئول بر توانمندسازي جامعه محلي مطالعه موردي منطقه اورامان شهرستان سروآباد   استاد راهنما
14 مجيد مهديخاني در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی امكان سنجي گذار از شيوه هاي توليد سنتي به شيوه هاي مدرن كشاورزي .مطالعه موردي دهستان درام ،شهرستان طارم    استاد راهنما
13 مهدی قنبرپور در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي اثرات اقتصادي -اجتماعي و زيست محيطي بهره برداري از معادن سنگ آهن بر روستاهاي پيرامون (مورد مطالعه روستا هاي دهستان طغامين ، شهرستان بيجار )   استاد راهنما
12 رقیه محمدحسینی در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش پيوندهاي شهري روستايي بر روي تاب آوري نواحي روستايي در مقابل خشكسالي مطالعه موردي: دهستان ويلكيج مركزي شهرستان نمين   استاد راهنما
11 ولی محتشم در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در پيوند هاي روستا -شهري مطالعه موردي بخش مركزي شهرستان هريس    استاد راهنما
10 ناهید کریم پور دي  1395جغرافیا و برنامه ریزی روستایی نقش تنوع منابع معيشتي در تاب آوري خانوارهاي روستايي در برابر خشكسالي، مطالعه موردي: دهستان ترجان، شهرستان سقز   استاد مشاور
9 مسعود جامی بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش و جايگاه فعاليت هاي غير زراعي مبتني بر باغداري در تنوع بخشي به اقتصاد روستايي، مطالعه موردي: شهرستان مهاباد   استاد مشاور
8 کبری خوند بهمن  1396جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری ارزيابي نقش احساس امنيت اجتماعي بر افزايش ورود گردشگران (مطالعه موردي - گردشگران وارد شده به شهر زنجان و روستاهاي هدف گردشگري شهرستان زنجان)   استاد مشاور
7 علی محمدی در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی تحليل پيامدهاي سد سازي بر توسعه پايدار نواحي روستايي، مطالعه موردي: روستاهاي پيرامون سد سردشت   استاد مشاور
6 بهاره محمدی بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش توانمندسازي اقتصادي و اجتماعي خانوارهاي روستايي در راستاي كاهش اثرات سانحه خشكسالي (مطالعه موردي شهرستان سرپل ذهاب - استان كرمانشاه)   استاد مشاور
5 محرمعلی عزیزی بهمن  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي اثرات زيست محيطي و اقتصادي احداث استخرهاي پرورش ماهي بر توسعه پايدار روستايي - مطالعه موردي - روستاهاي محور رودخانه قزل اوزن شهرستان ماهنشان   استاد مشاور
4 فرشته ابراهیمی شهريور  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي نقش شيوه هاي بازسازي پس از سانحه در پايداري سكونت هاي روستايي آسيب ديده از زلزله،مطالعه موردي۰شهرستان آوج   استاد مشاور
3 وحیده فکور شهريور  1397جغرافیا و برنامه ریزی روستایی بررسي اثرات اعتبارات خرد بر توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي تحت پوشش كميته امدادامام خميني(ره)مطالعه موردي- بخش مركزي شهرستان زنجان   استاد مشاور
2 فریبا شهبازی در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی واكاوي چالش هاي پيش روي كار آفريني زنان روستايي در زمينه صنايع تبديلي كشاورزي ،نمونه موردي استان زنجان    استاد مشاور
1 زهره رسول در حال انجامجغرافیا و برنامه ریزی روستایی ارزيابي چالش هاي سرمايه گذاري درمناطق روستايي با تاكيد بر گردشگري ،مطالعه موردي روستاهاي هدف گردشگري بخش الموت غربي وشرقي -شهرستان قزوين    استاد مشاور