خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30888   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. کارآفرینی روستایی2. 3. روابط شهر و روستا4. گردشگری روستایی5. GIS6. مدیریت ریسک و مخاطرات در نواحی روستایی7. برنامه ریزی روستایی