خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:27428   بروزرسانی: 15-10-1401

Hossein Farahani

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. 2. روابط شهر و روستا3. گردشگری روستایی4. GIS5. مدیریت ریسک و مخاطرات در نواحی روستایی6. برنامه ریزی روستایی