خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30890   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
طراحی و جانمائی پارکهای منتخب زنجان (ملت، گلستان، شهید رجایی) با عنوان سایتهای اضطراری در مواقع بحران   همكارفروردين 1393در دست اجراشهرداری زنجان
تحلیل مشارکت مردمی در طرحهای بازسازی مناطق روسایی و راهکارهایارتقاء مشارکت   همكارخرداد 1389دي  1391بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهران