خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:28717   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

Publications in Journals

داخلي-ISC44.  حسین فراهانی، مینا الوندی
تبیین چالش های کارآفرینی کسب و کارهای کوچک روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بیجار
Explanation of entrepreneurship small business challenges in rural area, The case of study: Bijar, Iran.
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره 20 شماره 58 (1399صفحات 105-119.  [Abstract  ]
داخلي-ISC43.  عصمت انصاری، حسین فراهانی، مهدی چراغی
نقش شهرک های صنعتی در پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان القچین، شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویر احمد)
The role of industrial towns in the economic sustainability rural areas (Case Study elghechin county, township Cheram, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad)
جغرافیا شماره 65 (1399صفحات 31-42.  [Abstract  ]
داخلي-ISC42.  بهروز محمدی یگانه، حسین فراهانی، جواد عباسی
اثرات هدفمندی یارانه ها بر ساختارهای تولید در روستاهای شهرستان زنجان
The effects of targeted subsidies on production structures in the rural city of Zanjan
اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 6 شماره 19 (1396صفحات 177-193.  [Abstract ]
داخلي-غير ISC41.  حسین فراهانی، مهری جهانسوزی
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دامنکوه شهرستان اسفراین)
Analyzing the Factors affecting on Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas (Case Study; Damankoh District in Esfarayn County)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی دوره 14 شماره 4 (1398صفحات 833-845.  [Abstract  ]
داخلي-ISC40.  حسین فراهانی، جمشید عینالی، معصومه مرادی
اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان، مورد: روستای گازرخان در شهرستان قزوین
The effects of tourism on quality of life of villagers, Case study: Gazarkhan village in Qazvin Township
اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 8 شماره 5 (1398صفحات 23-42.  [Abstract ]
داخلي-ISC39.  حسین فراهانی، جمشید عینالی، معصومه مرادی
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی روستا‌های هدف گردشگری (مطالعه موردی: بخش الموت شرقی، شهرستان قزوین)
Assessing the Impacts of Tourism Development on Lifestyle Change in Tourism Destination Villages (Case Study: East Alamut District of Qazvin County)
برنامه ریزی توسعه کالبدی دوره 6 شماره 3 (1398صفحات 89-102.  [Abstract  ]
داخلي-غير ISC38.  محمد طاهرخانی، حسین فراهانی
Evaluating and Prioritizing Urban Tourism Capabilities in Qazvin
Journal of Tourism Hospitality Research Vol. 6 Issue 3 (2019PP. 71-85.  [Abstract ]
داخلي-ISC37.  حسین فراهانی، محمد طاهرخانی
تدوین مدل بهینه جهت ارزیابی الزامات گذار به امنیت در گردشگری پایدار (موردمطالعه: استان قزوین)
Designing an Optimal Model for Assessing the Transitional Requirements for Security in Sustainable Tourism Case Study: Qazvin Province
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی دوره 1397 شماره 24 (1397صفحات 161-190.  [Abstract  ]
داخلي-غير ISC36.  حسین فراهانی، سیده پروین حسینی، شادی بایزیدی  
تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان
Analysis of factors affecting rural tourism entrepreneurship case study: Zoeram rural district, Shirvan Township
راهبردهای توسعه روستایی دوره 5 شماره 3 (1397صفحات 329-346. 
International ISC35.  حسین فراهانی، کبری عبدالی و هانیه پوربافرانی
تحلیل موانع توسعه ظرفیتی بهره برداریهای باغی در نواحی روستایی،مطالعة موردی: دهستان پادنا علیا، شهرستان سمیر
Analysis of Obstacles to the Capacity Development of Gardening Exploitation in Rural Areas (Case Study: Padena Olya Dehestan of Semirom County)
پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره 8 شماره 1 (1398صفحات 127-141.  [Abstract ]
داخلي-ISC34.  جمشید عینالی، حسین فراهانی، مهدی چراغی و فریبا عباسی
ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار اجتماعات محلی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری- استان زنجان)
گردشگری و توسعه دوره 7 شماره 2 (1397صفحات 171-193.  [Abstract  ]
International ISC33.  حسین فراهانی، مهری جهانسوزی
Formulating an Optimal Model for Designing and Assessing the Sustainable Housing Indices in Rural Areas (Case Study: Quchan Atigh Dehestan)
Journal of Research and Rural Planning Vol. 7 Issue 23 (2018PP. 103-122 DOI: http://dx.doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.679. 
داخلي-ISC32.  حسین فراهانی، فرزاد ویسی و سوران منوچهری
تحلیل عوامل رشد گردشگری روستایی بخش خاوومیرآباد در شهرستان مریوان
Analysis of rural tourism growth factors in  Khavimirabad district in Marivan Township
اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 6 (1396صفحات 77-96. 
International ISI31.  Hosseein Farahani, Shadi Bayazidi
Modeling the assessment of socio-economical and environmental impacts of sand mining on local communities: A case study of Villages Tatao River Bank in North-western part of Iran
RESOURCES POLICY Vol. 55 (2018PP. 87-95 DOI: https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2017. 
National-ISC30.  بهروز محمدی یگانه، حسین فراهانی، جواد عباسی
اثرات هدفمندی یارانه ها بر ساختارهای تولید در روستاهای شهرستان زنجان
The effects of targeted subsidies on production structures in the rural township of Zanjan
اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 6 شماره 19 (1396صفحات 177-193. 
National29.  سوران منوچهری، حسین فراهانی
تحقق توسعه پایدار
Achieving sustainable development
رشد آموزش جغرافیا دوره 31 شماره 2 (1395صفحات 37-43. 
National28.  سوران منوچهری،  حسین فراهانی 
برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی؛(مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد)
Strategic Planning of Rural Tourism Development (Case Study: Khaw and Mirabad)
فصلنامه جغرافيا و مطالعات محيطي شماره 81 (1394صفحه 98.  [Abstract ]
National-ISC27.  حسین فراهانی، افشین بهمنی، فرزانه جبالي
فرآیند تبدیل سکونتگاههای روستایی به شهر و اثرات آن بر کیفیت زندگی شهروندان، مطالعه موردی: شهر بلبانآباد، شهرستان دهگلان
The conversion process of rural settlements to city and its impact on quality of life of Citizens, Case Study: Bolbanabad County, Dehgolan Townsh
برنامه ریزی منطقه ای مرودشت شماره 191 (1395صفحات 202-15.  [Abstract ]
National-ISC26.  حسین فراهانی، سوران منوچهری
شناسايي موانع و مشكلات توسعه گردشگري در نواحي روستايي هدف گردشگري غرب شهرستان مريوان
Identification of Obstacles and Problems of Tourism Development in Rural Areas of Tourism Goal in the West of Marivan County
پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره 4 شماره 9 (1394صفحات 172-161.  [Abstract ]
National-ISC25.  مهرشاد طولابی نژاد، حسین فراهانی، رضا پیرایش
ارزيابی نقش يارانه‌های نقدی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستايی مطالعه موردی: دهستان جايدر شهرستان پلدختر
Evaluation the Role of Cash Subsidies on the Economic and Social Welfare of Rural Families Case Study: The Rural District of Jaydar (Poldokhtar TownShip
فضای جغرافیایی دوره 15 شماره 50 (1394صفحات 37-19. 
National-ISC24.  حسین فراهانی،  مهرشاد طولابی نژاد
تحلیل اثرات احداث آزاد راه خرم آباد- پل زال بر توسعه پایدار روستاهای دهستان میانکوه شرقی
Analyzing the effects of Khorramabad - Zal bridge highway construction on rural development Eastern Miankoh villages
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا دوره 15 شماره 36 (1394صفحات 269-253. 
National23.  حسین فراهانی، زکیه رسولی نیا، زهرا اصدقی سراسکانرود
عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان
Factors affecting the development of entrepreneurship in rural areas Case Jaber-e Ansar district in the city ABDANAN
اقتصاد فضا و توسعه روستایی شماره 1 (1393صفحات 16-15.  [Abstract ]
International-ISC22.  جمشید عینالی، حسین  فراهانی، نسرین جعفری 
 ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در كاهش اثرات سانحه زلزله، مطالعه موردی: دهستان سجاسرود شهرستان خدابنده
Evaluation of the Role of Social Capital in Earthqueik Disaster Reduction, Case Study: Sojasroud County- Khodabande Towmship
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا دانشگاه خوارزمی با همکاری انجمن جغرافیای ایران دوره 14 شماره 32 (1393صفحات 93-115. 
National-ISC21.  حسین فراهانی؛ سمیرا حاجی حسینی
ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی جهت توسعه کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان مطالعه موردی: روستاهای بخش بخش شال شهرستان بوئین زهرا
Evaluation Potentials of Rural areas for Entrepreneurship and Developing Empowerment Villagers Case Study: Shawl District in Buin Zahra Township
پژوهش های روستایی دوره 4 شماره 16 (1392صفحات 715-748.  [Abstract  ]
National-ISC20.  حسين فراهانی، جمشيد عينالی، حميد قاسمی ويری
 نقش توسعه ظرفيتی در مديريت کاهش خطر زلزله در مناطق روستايی مطالعه موردی: شهرستان ابهر، دهستان سنبل آباد
The role of capacity development in the management of earthquake risk reduction in rural areas Case of study: village of Sonbol Abad, Abhar township
فصلنامه مسکن و محیط دوره 33 شماره 145 (1393صفحات 63-74.  [Abstract  ]
National19.  حسین فراهانی؛ زهرا اصدقی سراسکانرود؛ مهرشاد طولابی نژاد
تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی (مورد: دهستان جایدر در شهرستان پلدختر)
Analysis of the Effects of targeted subsidies on the Economic empowerment of rural households, case study: Chydar county in Poldokhtar Township
برنامه ریزی و توسعه گردشگری شماره 23 (1392صفحه 38.  [Abstract ]
National-ISC18.  جمشيد عينالي، حسين فراهاني، احمد رومياني
ارزیابی نقش سرمایه‌ اجتماعی در توسعه‌ی گردشگری روستایی با تأکید بر خانه‌های دوم مطالعه‌ی موردی: دهستان حصار ولیعصر- شهرستان بوئین‌زهرا
The Role of Social Capital in Rural Tourism Development with Emphasis Second Home Case Study; Hesar Valiasr County, Boeinzahra Township
نشریه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره 2 شماره 6 (1392صفحات 52-74.  [Abstract ]
National-ISC17.  حسین فراهانی، سمیرا حاج حسینی
ار زیابی نقش مدیریت روستایی در توسعه کار آفرینی روستایی( مطالعه موردی: بخش شال در دهستان بویین زهرا)
Evaluation of the role of management in development of rural entrepreneurship, case study: Shad district in Buin Zahra Township
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره 3 شماره 12 (1392صفحات 359-374. 
National-ISC16.  حسين فراهاني، رضا خوشرفتار، مجتبي حاجي پور
ارزيابي فرآيند مشاركت مردم در بازسازي سكونتگاههاي زلزله زده(مطالعه موردي: دهستان شيروان)
Evaluating process of people participation reconstruction of earthquake settlement Case stydy: Shirvan District
(چشم انداز جغرافيايي(مطالعات انساني دوره 8 شماره 22 (1392صفحات 61-81.  [Abstract  ]
National15.  جمشید عینالی، حسین فراهانی، سمیرا سهرابی وفا
ارزیابی نفش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در بهبود تولید در بهره برداری های آبی: دهستان خرارود، شهرستان خدابنده
Evaluton of the Role of Agricultural land Consolidation in improving the efficiency of Produtoin Factors in Irrigated exploitations Case Study: Khararoud County- Khodabandeh Township
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 2 شماره 3 (1392صفحات 70-51.  [Abstract  ]
National-ISC14.  حسین فراهانی، محمد ولایی،  زکیه رسولی نیا
ارزیابی اثرات بازار هفتگی ملکان بر پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی، شهرستان میاندوآب)
Evaluating the effects of Malekan weekly Market on the economic sustainability in rural areas (Case study: Northern Marhamat-abad Dehestan, Miyandoab County)
مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره 1 شماره 3 (1392صفحات 211-232.  [Abstract  ]
National-ISC13.  حسین فراهانی، فاطمه آیین مقدم
ارزیابی عملکرد و کارایی دهیاریها و شوراهای اسلامی در فرایند مدیریت توسعه روستایی، مطالعه موردی: دهستان سررودجنوبی در شهرستان بویراحمد
Evalution of the performance and proficiency of Dhyari and Islamic council in process of rural management development,Case study: villages south Sar rood in Boyr ahmad city
چشم انداز جغرافیایی دوره 7 شماره 18 (1391صفحات 118-127.  [Abstract ]
National12.  حسین فراهانی، مجتبی حاجی پور
سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در بازسازی¬های پس از سانحه، نمونه موردی: دهستان شیروان
Evaluation of the quality of life in the reconstruction after disaster (case study: Shirvan county in the province of Lorestan)
فصلنامه اندیشه جغرافیایی دوره 2 شماره 3 (1387صفحات 69-90.  [Abstract  ]
National-ISC11.  حسین فراهانی، سمیه عبدلی، جمشید عینالی
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی، (مطالعه موردی: دهستان مشهد میقان شهرستان اراک)  
Evaluation of the Role of Social Capital in Rural area development, (Case study: Mashhad maighan County in Arak Township)
نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره 13 شماره 29 (1392صفحات 27-50. 
National10.  حسین فراهانی، سمیه عبدلی، مهدی چراغی
بررسی و تحلیل نقش سرمایه اجتماعی درکیفیت زندگی نواحی روستایی ، مطالعه موردی: شهرستان اراک، دهستان مشهد میقان.
The survay and analisis of the Role of  the Social Capital in Quality of life  of  the Rural area , Case study: Mashhad Maighan County in Arak Township.
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای مرودشت دوره 2 شماره 8 (1391صفحات 67-78. 
National9.  حسین فراهانی، جلال خمری
ارزیابی نقش مدیریت سوانح در کاهش مخاطرات طبیعی از دیدگاه مردم در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان زابل، دهستان ادیمی
Evaluation of the roll of the disaster management in the reduction of environmental hazardous from point of people in rural area, case study: Edimi county in zabol Township.
فصلنامه اندیشه جغرافیایی دوره 4 شماره 7 (1389صفحات 9-24.  [Abstract ]
National8.  حسین فراهانی، خدیجه جوانی، اسماعيل كرمي دهكردي
تحلیل پایداری اجتماعی – اقتصادی تولید زعفران و تأثیر آن بر توسعه روستایی پژوهشی در دهستان بالاولایت، شهرستان تربت حیدریه
Analysis of Socio- Economic Sustainability of Saffron Production and its Impact on Rural Development: A Case in Bala Welayat County in Torbat Heydariey Township
فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی دوره 1 شماره 2 (1391صفحات 95-112.  [Abstract  ]
National-ISC7.  حسین فراهانی، جواد عباسی، لیلا حسنلو
ارزیابی عملکرد بازارچه های هفتگی و کشاورزی در تحولات اقتصادی نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان طارم
Evaluation of the performance of the agriculture and weekly market in the economic transformation of rural area, case study: Tarom Township  
جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای قشم دوره 3 شماره 12 (1392صفحات 111-130. 
National6.  حسین فراهانی، احمد رستم خانی  
بررسي و ارزيابي نقش دهياري ها بر كيفيت زندگي در روستاها؛ مطالعه موردي دهستان كرسف شهرستان خدابنده
Evaluation of the role of the Dehyaries in the quality of rural life, case study: Carasf county in Khodabande Township  
فصلنامه مدیریت شهری دوره 10 شماره 30 (1391صفحات 195-206.  [Abstract  ]
National-ISC5.  حسین فراهانی، زهرا اصدقی سراسکانرود
بررسی تاثیر شبکه جمع آوری شیر بر توسعه نواحی روستایی و تقویت پیوندهای اقتصادی، اجتماعی سکونتگاه های روستایی_شهری، نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود
The survey of the impact of the milk collection network on the development in rural area and enhancing social and economic rural_urban linkage, a case study of central district in Hashtrood Township
فضای جغرافیایی دوره 13 شماره 42 (1392صفحات 127-148.  [Abstract  ]
National-ISC4.  حسین فراهانی، محمد حسينی کولايی، زهرا اصدقی سراسکانرود
ارزيابي کارايي شبکه منطقه اي توليد و جمع آوري شير در بخش مرکزي شهرستان هشترود  با  استفاده از GIS
Efficiency Evaluation of the Regional Network of Milk Production and Collection in the Central District of Hshtrood Township using GIS
نشریه علمی -پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی دوره 17 شماره 46 (1392صفحات 171-198. 
National-ISC3.  رحمت اله فرهودی، مسعود مهدوی، حسین فراهانی
  اندازه گیری و سطح بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی
Measuring and leveling the social sustainability of the rural settlement in the Markazi province. 
 نشریه علمی پژوهشی انجمن جغرافیایی ایران (1383صفحات 39-52. 
National-ISC2.   حسین فراهانی، مهدی چراغی، نگار عسکری  
 تحلیلی بر زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی مطالعه موردی دهستان بدر، شهرستان قروه
 نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی  دوره 12، شماره 26، آذر 1391   
National-ISC1.    حسین فراهانی، مجتبی حاجی پور  
ارزیابی فرایند بازسازی سکونتگاههای روستایی آسیب دیده از زلزله سال 85 منطقه سیلاخور لرستان نمونه موردی: دهستان شیروان
Evalution of the process of the rural settlement recovery damaged of the Silakhor Earthquake in the province of the Lorestan ( case study: Shirvan county)
فصلنامه پژوهش های روستایی دوره 3 شماره 9 (1391) . 


Presentations in Seminars & Congress


International 55. حسین فراهانی، لطیفه شفیعی
توزیع جغرافیایی جمعیت و تعادل نظام سکونتگاهی با رویکرد آمایش سرزمین مناطق روستایی شهرستان تاکستان
Geographic distribution of population and equilibrium of the settlement system with the approach of land use in rural areas of Takestan

همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران


دانشگاه صنعتی شاهرود, شاهرود-ایران, 11 بهمن 1396.  
National 54. حسین فراهانی، مریم قربانی
بررسی نقش اکوتوریسم در توسعه کارافرینی روستایی ( نمونه موردمطالعه: شهرستان دنا، استان کهگلویه وبویراحمد)
Investigating the role of ecotourism in the rural entrepreneurship development (Case Study: Dena County, Kohgoleh and Boyer Ahammad Province)

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه


دانشگاه تهران, تهران-ایران, 6 اسفند 1396.  
National 53. حسین فراهانی، معصومه مرادی
ارزیابی نقش اکوتوریسم در کیفیت زندگی مناطق روستایی مطالعه موردی: منطقه الموت شهرستان قزوین
Assessment the role of ecotourism in the quality of life of rural areas Case study: Alamut region, Qazvin townshi

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه


6 اسفند 1396.  
National 52. حسین فراهانی، معصومه مرادی
بررسی نقش زیرساخت های حمل و نقل در توسعه اکوتوریسم مطالعه موردی: مناطق نمونه گردشگری شهرستان قزوین
Study the role of Transportation Infrastructure On Ecotourism Development Case study: Qazvin tourism unique region

اولین کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه


دانشگاه تهران, تهران-ایران, 6 اسفند 1396.  
International 51. حسین فراهانی، کبری عبدالی بازند
نقش حکمروایی خوب در فرآیند مدیریت روستایی
The role of good governance in the process of rural management 

اولین همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
National 50.  حسین فراهانی، بهروز آفرینش
بررسی گرایش و نگرش گردشگران نسبت به بازدید از سایتهای گردشگری نمونه مورد مطالعه: بخش سلطانیه
The survey of tourists' attitude towards visiting tourism sites, Case study: Soltanieh district
اولین همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
National 49.  حسین فراهانی، مینا الوندی
نقش کارآفرینی و کسب و کارهای خرد در توسعه پایدار روستایی
The Role of Entrepreneurship and Microfinance in Sustainable Rural Development
اولین همایش اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
University of Zanjan, زنجان-ایران, 29 شهريور 1396.  
International 48.  حسین فراهانی، مهری جهانسوزی
مقاومسازی مساکن روستایی در راستای توسعه پایدار روستایی
Retrofitting of rural housing in rural sustainable development
چهارمین همایش بین المللی علوم جغرافیایی
موسسه عالی علوم خوارزمی, شیراز-ایران, 15 مرداد 1394.  
International 47.  حسین فراهانی، مهری جهانسوزی
نقش کشاورزی پایدار در تأمین امنیت غذایی خانوارهای روستایی
The Role of Sustainable Agriculture in Providing Food Security for Rural Households
چهارمین همایش بین المللی علوم جغرافیایی
موسسه عالی علوم خوارزمی, شیراز-ایران, 21 ارديبهشت 1396.  
International 46.  حسین فراهانی، مهری جهانسوزی
نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه نواحی روستایی
The Role of Agricultural Entrepreneurship in the Development of Rural Area
چهارمین همایش بین المللی علوم جغرافیایی
موسسه عالی علوم خوارزمی, شیراز-ایران, 21 ارديبهشت 1396.  
International 45.  حسین فراهانی، ابوذر بهامین
تاثیر کاهش سطح آب دریاچه ارومیه بر توسعه روستایی (مطالعه موردي دهستان ترکمان شهرستان ارومیه )
دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزي منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگري
دانشگاه هنر اسلامی تبریز, تبریز-ایران, 4 - 6 اسفند 1394.  [Abstract ]
National 44.  حسین فراهانی، سحر رضایی رحیمی
 تحلیل اثرات به کارگیری روشهای نوین آبیاری در توسعه پایدار صنعت کشاورزی
Analysis of the effects of using irrigation methods in sustainable agriculture industry
همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت
دانشگاه اصفهان, اصفهان-ایران, 19 آبان 1394.  
National 43.  حسین فراهانی، سحررضایی رحیمی
ارزیابی نقش روشهای آبیاری نوین در مدیریت منابع آب در راستای توسعه پایدار
Evaluation of the role of modern irrigation methods in water resources management for sustainable development
کنفرانس  سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران, کرمان-ایران, 27 بهمن 1394.  
National 42.  حسین فراهانی، هانیه پوربافرانی، سحر رضایی رحیمی
 توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد روستایی به منظور بهبود سبک زندگی سالم
Rural development and strengthening of NGOs in order to improve healthy lifestyle
همایش ملی سبک زندگی  نظم و امنیت
دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 31 ارديبهشت 1394.  
National 41.  حسین فراهانی، هانیه پوربافرانی، سحر رضایی رحیمی
بررسی نقش سازمان های مردمی در پذیرش سیستم های آبیاری نوین در راستای بهبود کیفیت منابع آب
The survey of the role of non governmental organization in acceptance of modern irrigation system
همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
دانشگاه اراک, اراک-ایران, 7 آبان 1394.  
National 40.  حسین فراهانی، رسول صفیاری
بحران کم شدن سطح آب دریاچه ارومیه و تاثیر آن در تو سعه پایدار روستایی، مطالعه موردی: بخش گوکان شهرستان آذرشهر
Low lake water level crisis and its impact on sustainable rural development, case study: the city Gvkan Azarshahr
اولین همایش ملی آب، انسان، زمین
سازمان عمران زاینده رود, اصفهان-ایران, 6 شهريور 1393.  
National 39.  حسین فراهانی، بهروز برخان
نقش گردشگري فرهنگی، تاریخی در توسعه روستایی (مطالعه موردي دهستان احمدآباد، تخت سلیمان تکاب)
The role of cultural and historical tourism in rural development (Case Study of Ahmedabad district, Takht-e Soleiman TAKAB)
<  دومین همایش ملی پژوهش هاي کاربردي در<جغرافیا و گردشگري
دانشگاه جامع علمی -کاربردی, تهران-ایران, 12 اسفند 1393.  
International 38.  حسین فراهانی، فرزانه جبالی
تحلیل و ارزیابی توانمندی های محیطی با تاکید بر کشاورزی پایدار
Environmental analysis and evaluation capabilities with an emphasis on sustainable agriculture
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران - 8 اسفند 1393.  
International 37.  حسین فراهانِی، سیده پروین حسینی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی روستایی(مطالعه موردي: شهرستان شیروان، استان خراسان شمالی)
Factors affecting rural entrepreneurship(Case study: Shirvan Township, North Khorasan Province)
کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
دانشگاه تبریز, تبریز-ایران, 6 اسفند 1393.  [Abstract ]
International 36.  حسین فراهانی؛ سیده پروین حسینی
نقش کارآفرینی گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مرور تجارب کشورها)
دومین همایش بین المللی توسعه روستایی
دانشگاه تربت حیدریه, مشهد-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  [Abstract ]
International 35.  حسین فراهانی، عصمت انصاری
تحلیلی بر نقش صنایع در تنوع بخشی اقتصاد روستایی
دومین همایش بین المللی توسعه روستایی
دانشگاه تربت حیدریه, مشهد-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  [Abstract ]
International 34.  حسین فراهانی، شادی بایزیدی
نقش صنایع روستایی در پایداری اقتصادی، مطالعه موردی: دهستان ترجان، شهرستان سقز
دومین همایش بین المللی توسعه روستایی
دانشگاه تربت حیدریه, مشهد-ایران, 29 - 30 بهمن 1393.  [Abstract ]
National 33.  حسین فراهانی، داوود شیخی، سمیه حیدری
اوقات فراغت و گردشگری و نقش آن در توسعه روستایی
Leisure time and Tourism and its role in rural development
اولین همایش ملی نقش کار آفرینی در تحقق حماسه اقتصادی
دانشگاه پیام نور, همدان-ایران, 8 اسفند 1392.  
National 32.  حسین فراهانی، شیخی داوود، حیدری سمیه
اكوتوريسم و توسعه پايدار (مطالعه موردي: تالاب و كوير ميقان؛ استان مركزي، شهرستان اراك)
kkkk
دومین همایش ملی نقش گردشگری در توسعه
دانشگاه مازندران, مازندران-ایران, 7 اسفند 1392.  
National 31.  حسین فراهانی، جلال بسطامی 
تحلیل اثرات احداث سد تالوار بر بخش کشاورزی روستاهای تحت نفوذ مطالعه موردی: روستاهای تحت نفوذ سد در دهستان بابارشانی
دومین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
دانشکده فنی شهید مفتح وابسته به دانشگاه فنی و حرفه ای , همدان-ایران, 21 شهريور 1392.    
National 30.  حسین فراهانی، حمید قاسمی ویری
مدیریت سانحه زلزله در سکونتگاههای روستایی، مطالعه موردی شهرستان ابهر ، دهستان سنبل آباد
Earthquake Disaster Management in Rural Settlements, Case study Abhar Township, Sonbol Abad County
اولین همایش ملی جغرافیا، مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
دانشگاه آزاد اهواز, اهواز-ایران, 9 اسفند 1391.  
National 29.  حسین فراهانی، رقیه عاشری، زکیه رسولی نیا
تحلیلی بر ظرفیت های گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی روستای پاپایی از توابع استان زنجان)
Analysis of tourism and its role in sustainable rural development (case study, Popeye village in zanjan province)
اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین، دانشگاه آزاد همدان 
دانشگاه آزاد همدان, همدان-ایران, 17 اسفند 1391.  
National 28.  حسین فراهانی، رقیه عاشری
نقش مدیریت روستایی در  توسعه پایدار جوامع روستایی جهت مقابله با مخاطرات طبیعی(مطالعه موردی: دهستان گوزلدره، شهرستان ابهر)
The roll of rural Management in sustainable rural communities development to cope with natural hazards (Case Study: Gvzldrh county, abhar Township)
اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
اداره كل پدافند غير عامل (وزارت كشور)، پژوهشكده سوانح طبيعي، موسسه آموزش عالي مهر اروند،موسسه زيست محيطي حمايت از طبيعت ايران, تهران-ایران, 20 اسفند 1391.  
National 27.  حسین فراهانی، خالد احمدی ،رافع امینی، دلیر نوري
عوامل موثر بر پذیرش طرحهاي اجرا شده ي مدیریت نوین منابع آب از سوي کشاورزان مناطق روستایی، با تاکید بر ارائه استراتژي در راستاي توسعه ي طرحها(نمونه ي موردي دهستان دزلی)
The Factors of influencing the adoption of new management of water resources projects implemented by the Farmers in rural areas, with emphasis on the development of strategic plans presented (case study: villages Dezli(
نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
دانشگاه پیام نور, پیرانشهر-ایران, 24 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 26.  حسین فراهانی، لیلا حسنلو،  سمیه عبدلی
بازارهاي محلی و نقش آن در توسعه روابط شهر و روستا ( تجارب جهانی)
Local markets and its role in the development of urban-rural relations (Global experience)
نخستین همایش علمی تخصصی توسعه روستایی و کشاورزی با تاکید بر تولید ملی
دانشگاه پیام نور, پیرانشهر-ایران, 24 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 25.  فراهانی حسین، شعری مختار
ایجاد تنوع شغلی در روستاها با تاکید بر بخش دامداری مطالعه موردی: بخش زمکان- شهرستان ثلاث باباجانی
اولین همایش کشاورزی، تولید ملی با محوریت آمایشی سرزمین
اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان قم, قم-ایران, 10 اسفند 1391.  [Abstract ]
National 24.  تبرته ای فراهانی حسین، رسولی نیا زکیه
تحلیلی بر کارآفرینی و نقش آن در توسعه روستایی(مطالعه موردی دهستان جابر انصار از توابع شهرستان آبدانان)
Analysis of entrepreneurship and its role in rural development....
اولین کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان 
دانشگاه مازندران, بابلسر-دانشگاه مازندران, 23 آبان 1391.  
National 23. حسین فراهانی، زکیه رسولی نیا، نسرین جعفری
ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکت های تعاونی کشاورزی از منظر اعضاء مطالعه موردی: شهرستان ابهر
مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در دانشگاه زنجان
10 آبان ماه 1391، زنجان، دانشگاه زنجان  
National 22. حسین فراهانی، زکیه رسولی نیا
تحلیلی بر عملکرد بیمه محصولات کشاورزی و نقش آن در توسعه پایدار کشاورزی(مطالعه موردی شهرستان آبدانان)
مدیریت سرمایه و استعدادهای کشاورزی در پرتو صنعت و تجارت در دانشگاه زنجان
10 آبان ماه 1391، زنجان  
International 21. حسین فراهانی، احمد رومیانی، مهرشاد طولابی نژاد
نقش مدیریت در توسعه پایدار روستایی
The role of the Management in the Sustainable Rural Development
پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام در تبریز
18 مهرماه 1391، تبریز  
International 20.  بهروز محمدی یگانه، حسین فراهانی، جمشید عینالی، زهرا عظیمی، مهدی چراغی
 Estimation of Geo-sites Caring Capacity in Order to Achieving Sustainable Tourism Development, Case Study: YAKHGAN Area in Ardebil province
 12th International Joint World Cultural Tourism Conference, Cultural Tourism: Past and Future
 The Green Park Hotel/ Taxim, Istanbul, Turkey - 2011/10/7  
International 19.  حسین فراهانی، سکینه امینیان، زهرا اصدقي سراسکانرود
 The Survey of Ability and Potential of Ecotourism and Mud Therapy of Uremia Lake
 12th International Joint World Cultural Tourism Conference, Cultural Tourism: Past and Future
 The Green Park Hotel/ Taxim, Istanbul, Turkey - 2011/10/7  
International 18.  جمشید عینالی، حسین فراهانی، بهروز محمدی یگانه
 Prioritizing of Tourism Capital and Attraction Applying TOPSIS Model, Case study: West Azerbaijan Province in Iran
 12th International Joint World Cultural Tourism Conference Cultural Tourism: Past and Future
 The Green Park Hotel/ Taxim, Istanbul, Turkey- 2011/10/7  
National 17.   حسین فراهانی، احمد رومیانی، محمد ولایی
 تحلیلی بر گردشکری مذهبی و تاثیر آن بر توسعه روستایی( مطالعه موردی: شهرستان میان دوآب، بخش مرحمت آباد)
 اولین همایش جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم
دانشگاه آزاد, نجف آباد-ایران, 27 - 28 ارديبهشت 1391.  
International 16.  حسین فراهانی، بهروز آفرینش، زهرا اصدقي سراسکانرود
 The Survey of Tourisms Development Impact in Rural Area from Point of Residents Case Study: Solatanie District
 12th International Joint World Cultural Tourism Conference   Cultural Tourism: Past and Future
 The Green Park Hotel/ Taxim, Istanbul-Turkey- 2011/10/7  
National 15.   حسین فراهانی، سمیه عبدلی، سکینه کرمشاهی، لیلا حسنلو
 بررسی نقش  و جایگاه سازمان های مردم نهاد(NGO) جهت دستیابی به توسعه نواحی روستایی
Evaluation of the role of the non-government organization.....
 دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, سنندج-ایران آذر 1391.  
National 14.  حسین فراهانی،  نگار عسکری، سمیرا حاجی حسینی
بررسی نقش فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT) در توسعه کارآفرینی نواحی روستایی، با تاکید بر ایران
 اولین همایش سراسری مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
 اسفند 1390، ایران - دزفول  
National 13.  حسین فراهانی،  بهمن قادری، احمد رومیانی
 نقش اماکن تاریخی- فرهنگی و مذهبی در گردشگري و تاثیر آن در توسعه پایدار ناحیه اي ( مطالعه موردي شهرستان خرم آباد)
 اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
 ابرکوه، ایران، اردیبهشت 1391  
National 12.  حسین فراهانی، احمد رستم خانی
 بررسی عملکرد دهیاری ها در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان کرسف خدابنده
 اولین همایش جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی
23 و24 آذرماه 1390 مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد  
National 11.  حسین فراهانی، سمیرا حاجی حسینی
نقش کار آفرینی روستایی در توسعه پایدار روستایی
 اولین همایش جغرافیا و برنامه ریزی توسعه روستایی
23 و24 آذرماه 1390 مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد  
National 10. خدیجه جوانی، حسین فراهانی، اسماعیل کرمی دهکردي  
 عملکرد نهادهای بیرونی با تأکید بر تعاونی و پایدار ماندن تولید زعفران در دهستان بالاولایت تربت حیدریه
 دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی 
 15-16 تیر ماه 1390 همدان- دانشگاه بوعلی سینا  
National 9.  حسین فراهانی، زهرا اصدقي سراسکانرود
 روش شناسي اندازه گيري پايداري
 دومین همایش ملی توسعه پایدار روستایی 
 15-16 تیر ماه 1390 همدان- دانشگاه بوعلی سینا  
National 8.  جمشید عینالی، حسین فراهانی، اکبر حسین زاده
 نقش نهادهای محلی در مدیریت سوانح طبیعی(زلزله) در سکونتگاه های روستایی، منطقه مورد مطالعه شهرستان خدا بنده
 یازدهمین کنگره حغرافیدانان ایران با محوریت برنامه پنجم توسعه کشور 
 25-24 شهریور 1390 تهران دانشگاه شهید بهشتی  
National 7. حسین فراهانی، سمیه عبدلی  
  سرمایه اجتماعی ، پیش نیازي جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی
 یازدهمین کنگره حغرافیدانان ایران با محوریت برنامه پنجم توسعه کشور 
 25-24 شهریور 1390 تهران دانشگاه شهید بهشتی  
National 6.  حسین فراهانی، مجتبی حاجی پور، بهروز آفرینش، ایوب رحیمی
 اکوتوریسم و ضرورت حمایت از آن، مورد: استان سیستان و بلوچستان
 اولین همایش گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان بلوچستان
 4 تا 6 خرداد 1390 دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان  
National 5.  حسین فراهانی، مجتبی حاجی پور، بهروز آفرینش
 گردشگری روستایی با تاکید بر ایجاد صنایع دستی و تاثیر آن بر اشتغال پایدار، مورد : شهرستان زابل
 اولین همایش گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان بلوچستان
 4 تا 6 خرداد 1390 دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان  
National 4.  حسین فراهانی، اسماعیل کرمی دهکردی، خدیجه جوانی
 بررسی اقتصادی زعفران و تاثیر آن بر درآمد کشاورزان در مقایسه با دیگر محصولات زراعی در دهستان بالا ولایت تربت حیدریه
 پنجمين جشنواره ملي طلاي سرخ (زعفران)
 ۲۱-۲۰ آبان ۱۳۸۹قاين - سالن همايش هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قاينات   
National 3.  حسین فراهانی، مجتبی حاجی پور، غلام حسین عزیزی
 تاثیر خشکسالی بر امنیت اجتماعی شهرستان زابل
 همایش سراسری جغرافیا ، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور
سالن الغدیر وزرات کشور 4 و5 خرداد 1389    
National 2.  حسین فراهانی، بهروز آفرینش، مجتبی حاجی پور
 بررسی قابلیت های اکوتوریستی شهرستان چابهار در راستای توسعه منطقه ای
 همایش سراسری جغرافیا ، توسعه، دفاع و امنیت در جنوب شرق کشور
سالن الغدیر وزرات کشور 4 و5 خرداد 1389   
National 1.  حسین فراهانی، سید هادی کهنه پوشی- سمیه محمدی
 ارزیابی ساختار و سیستم برنام ریزی و تاثیرات آن بر توسعه روستایی در پاکستان
 چهارمین کنگره بین المللی حغرافیدانان جهان اسلام 
7 - 13 فروردين 1389.