خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30259   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

Publications in Journals

  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
65.  محمدرضا شفیعیبهروز محمدی یگانهحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
Explanation the effects of establishment and loading of industries on the economic Sustainability of rural areas (Case study: Mobarake County)
تبیین اثرات استقرار و بارگذاری صنایع بر پایداری اقتصادی مناطق روستائی (مطالعه موردی: شهرستان مبارکه)
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک شماره 55 (1403/03/03صفحات 1-26 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
64.  کبری نجفیحسین تبرته ای فراهانیبهروز محمدی یگانهعلی اکبر نجفی کانی
The role of tourism in the prosperity of small businesses and the economic development of rural areas (case: villages of Babolsar city)
نقش گردشگری در رونق کسب و کارهای کوچک و توسعه اقتصادی نواحی روستایی(مورد: روستاهای شهرستان بابلسر)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 46 (1402/12/20صفحات 133-148 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
63.  ندا دهقانیمنیژه احمدیحسین تبرته ای فراهانی
The effects of tourism in the rural areas of the central part of Baft city
اثرات گردشگری درمناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بافت
روستا و توسعه پایدار فضا شماره 40 (1402/12/16صفحات 1-20 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
62.  ندا دهقانیمنیژه احمدیحسین تبرته ای فراهانی
Explaining the socio-economic effects of tourism development on local communities in rural areas, case study: Baft township
تبیین اثرات اقتصادی-اجتماعی توسعه گردشگری بر جوامع محلی در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان بافت
(journal of research and rural planning شماره 44 (1402/10/24صفحات 1-16 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
61.  زهرا آربونیبهروز محمدی یگانهجمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
Evaluation of the effects of the diversity of economic activities on improving the capacity of villagers to deal with the effects of drought, case study: Zanjan township
اثرات تنوع فعالیت‌های اقتصادی بر ارتقا ظرفیت روستاییان جهت مقابله با خشکسالی در شهرستان زنجان
روستا و توسعه پایدار فضا شماره 14 (1402/07/01صفحات 56-68 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
60.  مهدی نیک سرشتحسین تبرته ای فراهانیبهروز محمدی یگانهشاه بخت رستمی
Explanation the Factors Affecting the Livability of Rural Settlements The Case Study of Rural Settlements of Ilam Township
تبیین عوامل موثر بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ایلام
آمایش جغرافیایی فضا شماره 13 (1402/05/15صفحات 109-132 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
59.  حسین تبرته ای فراهانیبهروز محمدی یگانهمحمود پهلوانی قره قاسملو
The role of water resources in the sustainability of villages in Zanjan province
نقش منابع آب در پایداری روستاهای استان زنجان
برنامه ریزی منطقه ای شماره 50 (1402/05/15صفحات 17-32 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
58.  مهدی نیک سرشتحسین تبرته ای فراهانیبهروز محمدی یگانهشاه بخت رستمی
Explaining the Political-Institutional Sustainability of the Border Tourism in Improvement of Rural Settlements (Case Study: Ilam Border County)
تبیین پایداری سیاسی-نهادی گردشگری استان‌های مرزی در بهبود زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی مطالعه موردی: شهرستان مرزی ایلام
علوم و فنون مرزی شماره 45 (1402/04/15صفحات 42-69 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
57.  نادر شوهانیحسین تبرته ای فراهانیمهدی نیک سرشت
Analysis of environmental capabilities in rural viability with emphasis on land management and use of AHP model (Case study: Ivan city in ilam)‎
تحلیل توان‌های محیطی در زیست‌پذیری روستایی با تأکید بر آمایش سرزمین و استفاده از مدل AHP (نمونه موردی: شهرستان ایوان دراستان ایلام)‏
پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهشهای جغرافیایی سابق) - موسسه جغرافیای دانشگاه تهران شماره 55 (1402/01/01صفحات 189-209 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
56.  سیده پروین حسینیحسین تبرته ای فراهانی
Analysis of Economic Barriers to Entrepreneurship Development in Rural Areas With structural and institutional approach Case Study: Zoeram Rural District, Shirvan County
تحلیل موانع اقتصادی توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی با رویکرد ساختاری و نهادی (مطالعه موردی: دهستان زوارم، شهرستان شیروان)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 61 (1401/12/15صفحات 1037-1048 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
55.  زهرا آربونیبهروز محمدی یگانهجمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
Analysis and ranking of livelihood strategies for villagers to deal with the effects of drought Case study: Zanjan city
تحلیل و رتبه بندی راهکارهای معیشتی مقابله روستائیان با اثرات خشکسالی مطالعه موردی: شهرستان زنجان
برنامه ریزی منطقه ای شماره 48 (1401/12/12صفحات 221-235 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
54.  حسین تبرته ای فراهانیمهری جهانسوزی
Analysis of rural households' resilience to drought in Iran, case study: Bajestan County
تحلیل تاب آوری خانوارهای روستایی در مقابل خشکسالی در ایران، مطالعه موردی: شهرستان بجستان
International Journal of Disaster Risk Reduction شماره 82 (1401/08/24صفحات 1-22 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
53.  زهرا آربونیبهروز محمدی یگانهجمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
Scenarios affecting the capacity building of villagers to reduce the effects of drought Case study: Zanjan townership
تحلیل عوامل موثر بر ظرفیت سازی روستائیان جهت کاهش اثرات خشکسالی با رویکرد آینده پژوهی
راهبردهای توسعه روستایی شماره 18 (1401/07/01صفحات 259-276 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
52.  حسین تبرته ای فراهانیمحمدرضا شفیعی
Assessment forest sustainability criteria and indicators, Case Study: Bazeft region in Chaharmahal & Bakhtiari Province
ارزیابی معیارها و شاخصهای پایدار ی جنگل، مطالعه موردی: منطقه بازفت استان چهارمحال و بختیاری
حفاظت زیست بوم گیاهان شماره 20 (1401/04/20صفحات 1-34 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
51.  جمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیبهاره محمدی
Assessing the Role of Economic and Social Empowerment of Rural Households in Reducing the Effects of Drought (Case Study: Sarpol-e Zahab Township, Kermanshah Province)
ارزیابی نقش توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی در راستای کاهش اثرات خشکسالی؛ مطالعه موردی: شهرستان سرپل ذهاب (استان کرمانشاه)
جغرافیا و مخاطرات محیطی - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری دانشگاه های دیگر شماره 41 (1401/03/31صفحات 255-277 
  نشریه علمی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
50.  حسین تبرته ای فراهانیکبری نجفیاعظم بیگدلی
Analysis of the quality of rural settlements in the plains of the North of Iran, Case study: The Eastern and Western Bandpey District of Babol County
تحلیلی بر کیفیت سکونتگاه‌های روستایی در نواحی جلگه‌ای، مطالعه موردی: روستاهای بخش بندپی شرقی و غربی شهرستان بابل
آمایش جغرافیایی فضا شماره 43 (1401/02/15صفحات 83-95 
  نشریه علمی
لیست وزارتین
49.  نادر شوهانیحسین تبرته ای فراهانیمهدی نیک سرشتسید احمد حسینی
Measuring and evaluating sustainable forest management (case study: Zagros forests in Ilam)
سنجش و ارزیابی مدیریت پایدارجنگل های زاگرس میانی(مورد مطالعه:استان ایلام)
مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی شماره 9 (1401/02/10صفحات 115-133 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
48.  جمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیفریبا عباسیاعظم بیگدلی
Analysis of the physical challenges of tourism development in rural areas using grounded theory, Case study; Tourism villages of Zanjan province
واکاوی چالش‌های کالبدی توسعه‌ی گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (مطالعه‌ موردی؛ روستاهای هدف گردشگری استان زنجان)
برنامه ریزی و توسعه گردشگری-Journal of Tourism Planning and Development دانشگاه مازندران شماره 37 (1400/07/01صفحات 153-184 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین
47.  حسین تبرته ای فراهانیجمشید عینالیمهری جهانسوزی
The role of rural housing retrofitting in improving the physical quality of rural areas, Case study: Quchan Atiq village
قش مقاومسازی مساکن روستایی در بهبود کیفیت کالبدی نواحی روستایی (مطالعهی موردی: دهستان قوچان عتیق)
پژوهشهای جغرافیای اقتصادی شماره 3 (1400/03/01صفحات 33-48 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
46.  حسین تبرته ای فراهانیشادی بایزیدیمهری جهانسوزیعادل بروکی میلان
Evalution of Barriers to Tourism Entrepreneurship Development in Rural Areas (Case Study: Tourism Target Villages - Chaldoran County, Iran)
ارزیابی موانع توسعه کارآفرینی گردشگری مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای هد ف گردشگر ی شهرستا ن چالدرا ن)
(journal of research and rural planning شماره 32 (1399/12/15صفحات 25-42 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
45.  عصمت انصاریحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغی
The role of industrial towns in the economic sustainability rural areas (Case Study elghechin county, township Cheram, Kohgiluyeh and Boyer Ahmad)
نقش شهرک های صنعتی در پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعه موردی دهستان القچین، شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویر احمد)
جغرافیا- انجمن جغرافیایی ایران شماره 65 (1399/05/15صفحات 31-42 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
44.  حسین تبرته ای فراهانیمینا الوندی
Explanation of entrepreneurship small business challenges in rural area, The case of study: Bijar, Iran
تبیین چالش های کارآفرینی کسب و کارهای کوچک روستایی، مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بیجار
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 58 (1399/05/15صفحات 105-119 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
43.  حسین تبرته ای فراهانیمهری جهانسوزی
Analyzing the Factors affecting on Agricultural Entrepreneurship in Rural Areas (Case Study; Damankoh District in Esfarayn County)
تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: دهستان دامنکوه شهرستان اسفراین)
مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی شماره 49 (1398/12/15صفحات 833-845 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
42.  حسین تبرته ای فراهانیجمشید عینالیمعصومه مرادی
The effects of tourism on quality of life of villagers, Case study: Gazarkhan village in Qazvin Township
اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی روستاییان، مورد: روستای گازرخان در شهرستان قزوین
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 3 (1398/09/30صفحات 23-42 
  علمی-پژوهشی
لیست وزارتین نمایه شده در ISC
41.  حسین تبرته ای فراهانیجمشید عینالیمعصومه مرادی
Assessing the Impacts of Tourism Development on Lifestyle Change in Tourism Destination Villages (Case Study: East Alamut District of Qazvin County)
ارزیابی اثرات توسعه گردشگری در تغییر سبک زندگی روستا‌های هدف گردشگری (مطالعه موردی: بخش الموت شرقی، شهرستان قزوین)
برنامه ریزی توسعه کالبدی- دانشگاه پیام نور شماره 15 (1398/09/30صفحات 89-102 
  سایر
با هیات تحریریه
40.  محمد طاهرخانیحسین تبرته ای فراهانی
Evaluating and Prioritizing Urban Tourism Capabilities in Qazvin
ارزیابی و اولویت بندی توانمندی های گردشگری شهری در قزوین
Iranian Journal of Tourism and Hospitality Research Issue  Volume 8, Issue 1 (2019-05-05PP. 71-85 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
39.  حسین تبرته ای فراهانیمحمد طاهرخانی
Designing an Optimal Model for Assessing the Transitional Requirements for Security in Sustainable Tourism Case Study: Qazvin Province
تدوین مدل بهینه جهت ارزیابی الزامات گذار به امنیت در گردشگری پایدار (موردمطالعه: استان قزوین)
پژوهشنامه جغرافیای انتظامی- سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا پژوهشکده جغرافیای انتظامی شماره 24 (1397/12/15صفحات 161-189 

38.  حسین تبرته ای فراهانیسیده پروین حسینیشادی بایزیدی
Analysis of factors affecting rural tourism entrepreneurship case study: Zoeram rural district, Shirvan Township
تحلیل عوامل مؤثر در کارآفرینی گردشگری روستایی مطالعه موردی: دهستان زوارم شهرستان شیروان
راهبردهای توسعه روستایی شماره 3 (1397/11/20صفحات 329-346 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
37.  حسین تبرته ای فراهانیکبری عبدالی بارندهانیه پوربافرانی
The Analysis of Obstacles to the Capacity Development of Gardening Exploitation in Rural Areas (Case Study: Padena Olya Dehestan of Semirom County)
تحلیل موانع توسعه ظرفیتی بهره برداریهای باغی در نواحی روستایی،مطالعة موردی: دهستان پادنا علیا، شهرستان سمیرم
(journal of research and rural planning شماره 24 (1397/11/15صفحات 128-141 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
36.  حسین تبرته ای فراهانیمهری جهانسوزی
Formulating an Optimal Model for Designing and Assessing the Sustainable Housing Indices in Rural Areas (Case Study: Quchan Atigh Dehestan)
تدوین مدل بهینه به منظور طراحی و ارزیابی شاخص های پایداری مسکن در نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان قوچان عتیق
(journal of research and rural planning شماره 23 (1397/07/15صفحات 103-122 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
35.  جمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغیفریبا عباسی
Assessing the Rural Tourism Role in the Sustainable Development of Local Communities (Case Study: Tourism Destination Villages - Zanjan Province)
ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار اجتماعات محلی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری- استان زنجان)
گردشگری و توسعه- انجمن گردشگری ایران شماره 15 (1397/06/30صفحات 171-193 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
34.  جمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغیفریبا عباسی
Assessing the Rural Tourism Role in the Sustainable Development of Local Communities (Case Study: Tourism Destination Villages - Zanjan Province)
ارزیابی نقش گردشگری روستایی در توسعه پایدار اجتماعات محلی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری- استان زنجان)
گردشگری و توسعه- انجمن گردشگری ایران شماره 15 (1397/06/01صفحات 171-193 
  علمی-پژوهشی
ISI-JCR
33.  حسین تبرته ای فراهانیشادی بایزیدی
Modeling the assessment of socio-economical and environmental impacts of sand mining on local communities: A case study of Villages Tatao River Bank in North-western part of Iran
مدل سازی ارزیابی اثرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی برداشت شن و ماسه بر اجتماعات محلی، مطالعه موردی: روستاهای واقع در حاشیه رودخانه تاتائو(سیمینه رود) درشمال غرب ایران
RESOURCES POLICY Issue 55 (2018-03-15PP. 88-95 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
32.  حسین تبرته ای فراهانیفرزاد ویسیسوران منوچهری
Analysis of rural tourism growth factors of Kwumyrabad District in Marivan Township
تحلیل عوامل رشد گردشگری روستایی بخش خاوومیرآباد در شهرستان مریوان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره ویژه نامه (1396/12/15صفحات 77-96 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
31.  بهروز محمدی یگانهحسین تبرته ای فراهانیجواد عباسی
The effects of targeted subsidies on production structures in the rural city of Zanjan
اثرات هدفمندی یارانه ها بر ساختارهای تولید در روستاهای شهرستان زنجان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 19 (1396/03/30صفحات 177-193 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
30.  بهروز محمدی یگانهحسین تبرته ای فراهانیجواد عباسی
The effects of targeted subsidies on production structures in the rural township of Zanjan
اثرات هدفمندی یارانه ها بر ساختارهای تولید در روستاهای شهرستان زنجان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 19 (1396/03/02صفحات 177-193 
  سایر
با هیات تحریریه
29.  سوران منوچهریحسین تبرته ای فراهانی
Achieving sustainable development
تحقق توسعه پایدار
رشد آموزش جغرافیا شماره 2 (1395/12/10صفحات 37-43 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
28.  حسین تبرته ای فراهانیافشین بهمنیفرزانه جبالی
The conversion process of rural settlements to city and its impact on quality of life of Citizens, Case Study: Bolbanabad City, Dehgolan Township
فرآیند تبدیل سکونتگاههای روستایی به شهر و اثرات آن بر کیفیت زندگی شهروندان )مطالعه موردی: شهر بلبانآباد، شهرستان دهگلان(
برنامه ریزی منطقه ای شماره 22 (1395/05/15صفحات 191-202 
  سایر
با هیات تحریریه
27.  سوران منوچهریحسین تبرته ای فراهانی
Strategic Planning of Rural Tourism Development (Case Study: Khaw and Mirabad)
برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری روستایی؛(مطالعه موردی: بخش خاوومیرآباد)
فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی شماره 15 (1394/09/30صفحات 81-98 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
26.  مهرشاد طولابی نژادحسین تبرته ای فراهانیرضا پیرایش
The Evaluation the Role of Cash Subsidies on the Economic and Social Welfare of Rural Families Case Study: The Rural District of Jaydar (Poldokhtar TownShip).
ارزیابی نقش یارانه‌های نقدی بر رفاه اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی مطالعه موردی: دهستان جایدر شهرستان پلدختر
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 50 (1394/05/15صفحات 19-37 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
25.  حسین تبرته ای فراهانیمهرشاد طولابی نژاد
Analyzing the effects of Khorramabad - Zal bridge highway construction on rural development Eastern Miankoh villages
تحلیل اثرات احداث آزاد راه خرم آباد- پل زال بر توسعه پایدار روستاهای دهستان میانکوه شرقی
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 36 (1394/02/15صفحات 253-269 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
24.  حسین تبرته ای فراهانیسوران منوچهری
Identification of Obstacles and Problems of Tourism Development in Rural Areas of Tourism Goal in the West of Marivan County
شناسایی موانع و مشکلات توسعه گردشگری در نواحی روستایی هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان
(journal of research and rural planning شماره 9 (1394/02/15صفحات 161-172 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
23.  حسین تبرته ای فراهانیزکیه رسولی نیازهرا اصدقی سراسکانرود
Factors affecting the development of entrepreneurship in rural areas Case Jaber-e Ansar district in the city ABDANAN
عوامل اثرگذار بر رشد کارآفرینی در نواحی روستایی مورد: دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 9 (1393/08/01صفحات 1-16 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
22.  جمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانینسرین جعفری
Evaluation of the Role of Social Capital in Earthqueik Disaster Reduction, Case Study: Sojasroud County- Khodabande Towmship
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در کاهش اثرات سانحه زلزله، مطالعه موردی: دهستان سجاسرود شهرستان خدابنده
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 32 (1393/03/01صفحات 93-115 

21.  حسین تبرته ای فراهانیجمشید عینالیحمید قاسمی ویری
The role of capacity development in the management of earthquake risk reduction in rural areas Case of study: village of Sombol Abad, Abhar township
نقش توسعه ظرفیتی در مدیریت کاهش خطر زلزله در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهرستان ابهر، دهستان سنبل آباد
مسکن و محیط روستا شماره 145 (1393/02/17صفحات 63-74 
  سایر
با هیات تحریریه
20.  حسین تبرته ای فراهانیجلال خمری
Evaluation of the roll of the disaster management in the reduction of environmental hazardous from point of people in rural area, case study: Edimi county in zabol Township.
ارزیابی نقش مدیریت سوانح در کاهش مخاطرات طبیعی از دیدگاه مردم در نواحی روستایی، مطالعه موردی: شهرستان زابل، دهستان ادیمی
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 7 (1393/02/15صفحات 9-24 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
19.  حسین تبرته ای فراهانیسمیرا حاجی حسینی
Evaluation Potentials of Rural areas for Entrepreneurship and Developing Empowerment Villagers Case Study: Shawl District in Buin Zahra Township
ارزیابی ظرفیت های نواحی روستایی برای توسعة کارآفرینی و توانمندسازی روستاییان مطالعة موردی: روستاهای بخش شال شهرستان بوئین زهرا
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره 16 (1392/11/15صفحات 715-748 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
18.  حسین تبرته ای فراهانیسیدمحمد حسینی پائین کولائیزهرا اصدقی سراسکانرود
Efficiency Evaluation of the Regional Network of Milk Production and Collection in the Central District of Hashtrood Township Using GIS
ارزیابی کارایی شبکه منطقه ای تولید و جمع آوری شیر در بخش مرکزی شهرستان هشترود با استفاده از GIS
جغرافیا و برنامه ریزی - دانشگاه تبریز شماره 46 (1392/11/15صفحات 151-172 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
17.  حسین تبرته ای فراهانیجواد عباسیلیلا حسنلوحسن عباسی
Evaluation of the performance of the agriculture and weekly market in the econimic transformation of rural area case study:tarom township
ارزیابی عملکرد بازارچه های هفتگی و کشاورزی در تحولات اقتصادی نواحی روستایی مطالعه موردی شهرستان طارم
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 4 (1392/09/30صفحات 111-130 

16.  جمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیاحمد رومیانی
The role of social capital in rural tourism development with wmphasis second home........
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی با تاکید بر خانه های دوم مطالعه موردی دهستان حصار ولیعصر- شهرستان بویین زهرا
برنامه ریزی و توسعه گردشگری-Journal of Tourism Planning and Development دانشگاه مازندران شماره 6 (1392/08/15صفحات 52-74 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
15.  حسین تبرته ای فراهانیسمیرا حاجی حسینی
Evaliation of the role of managment in development of rural entrepreneurship case study shad district in buin zahra township
ارزیابی نقش مدیریت روستایی در توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی:بخش شال در دهستان بویین زهرا)
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)- موسسه آموزش عالی بین المللی قشم شماره 4 (1392/08/15صفحات 359-374 
  سایر
با هیات تحریریه
14.  حسین تبرته ای فراهانیمحمد ولاییزهرا اصدقی سراسکانرود
The survey Of the role of religious tourism in rural development from the perspective of tourists
بررسی نقش گردشگری مذهبی در توسعه روستایی از دیدگاه گردشگران مطالعه موردی: روستای چکان شهرستان مراغه
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 14 (1392/08/15صفحات 37-56 
  علمی-پژوهشی
معتبر
13.  حسین تبرته ای فراهانیزهرا اصدقی سراسکانرودمهرشاد طولابی نژاد
The Analysis of the Impact of the Targeted Subsidy in Economic Empowerment of Rural Households, Case: Jaider District in Poldokhtar
تحلیل اثرات هدفمندسازی یارانه‌ها در توانمندسازی اقتصادی خانوارهای روستایی (مورد: دهستان جایدر در شهرستان پلدختر)
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 5 (1392/08/15صفحات 23-38 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
12.  حسین تبرته ای فراهانیزهرا اصدقی سراسکانرود
The survey of impact of milk collection network on development in rural area and enhancing rural_urban linkage, a case study of central district in Hashtrood Township.
بررسی تاثیر شبکه جمع آوری شیر بر توسعه نواحی روستایی و تقویت پیوندهای روستایی_شهری، نمونه موردی: بخش مرکزی شهرستان هشترود
فضای جغرافیایی واحد دانشگاه آزاد اهر شماره 42 (1392/05/15صفحات 127-148 

11.  حسین تبرته ای فراهانیمحمد ولاییزکیه رسولی نیا
Evaluating the effects of Malekan weekly Market on the economic sustainability in rural areas (Case study: Northern Marhamat-abad Dehestan, Miyandoab County)
ارزیابی اثرات بازار هفتگی ملکان بر پایداری اقتصادی نواحی روستایی (مطالعة موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی، شهرستان میاندوآب)
(journal of research and rural planning شماره 3 (1392/05/15صفحات 211-232 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
10.  حسین تبرته ای فراهانیجمشید عینالیسمیه عبدلی
Evalution of the role of Agricultural landconsolidation in improving the efficiency of production factors in irrigated exploitations case study khararoud county- khodabandeh township
ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی مطالعه موردی دهستان مشهد میقان شهرستان اراک
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 29 (1392/04/15صفحات 27-50 

9.  جمشید عینالیحسین تبرته ای فراهانیسمیرا سهرابی وفا
---
ارزیابی نقش یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در بهبود کارآیی عوامل تولید در بهره برداری های آبی مطالعه موردی دهستان خرارود- شهرستان خدابنده
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 1 (1392/03/16صفحات 51-69 
  علمی-پژوهشی
سایر
8.  حسین تبرته ای فراهانیرضا خوشرفتارمجتبی حاجی پور
Evaluating process of people participation reconstruction of earthquake settlement Case study: Shirvan Conty
ارزیابی فرآیند مشارکت مردم در بازسازی سکونتگاههای زلزله زده(مطالعه موردی: دهستان شیروان)
مجله چشم انداز جغرافیایی شماره 22 (1392/02/15صفحات 68-81 

7.  حسین تبرته ای فراهانیسمیه عبدلیمهدی چراغی
Evaluation of the Effects of Social Capital in Rural Area Development With Foucus on the Quality of Life (Case Study: Mashhad Maighan County, Arak Township)
ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی در توسعه نواحی روستایی با تأکید بر کیفیت زندگی (مطالعه موردی: دهستان مشهد، میقان شهرستان اراک(
برنامه ریزی منطقه ای شماره 8 (1391/11/15صفحات 67-78 

6.  حسین تبرته ای فراهانیخدیجه جوانیاسماعیل کرمی دهکردی
The analysis of social-economic sustability of safrans production and its impacts on rural..........
تحلیل پایداری اجتماعی - اقتصادی تولید زعفران و تاثیر آن بر توسعه روستایی مورد: دهستان بالاولایت شهرستان تربت حیدریه
اقتصاد فضا و توسعه روستایی- دانشگاه خوارزمی شماره 2 (1391/11/12صفحات 95-112 

5.  حسین تبرته ای فراهانیاحمد رستمخانی
Evaluation of the role of the dehyaries in the quality of rural life case......
بررسی و ارزیابی دهیاری ها بر کیفیت زندگی در روستاها مطالعه موردی دهستان کرسف شهرستان خدابنده
مدیریت شهری - پژوهشکده مطالعات شهری و روستایی شماره 30 (1391/10/01صفحات 195-206 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
4.  حسین تبرته ای فراهانیمهدی چراغینگار عسگری
-
تحلیلی بر زمینه های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی، مطالعه موردی دهستان بدر: شهرستان قروه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی شماره 26 (1391/08/13صفحات 127-145 
  علمی-پژوهشی
ISC (سامانه نشریات علمی جهان اسلام)
3.  حسین تبرته ای فراهانیمجتبی حاجی پور
Evalution of the process of the rural settlement recovery damganed of the silakhor .......
ارزیابی فرآیند باز سازی سکونتگاههای روستایی آسیب دیده از زلزله سال 85 منطقه سیلاخور لرستان نمونه موردی: دهستان شیروان
پژوهش های روستایی - دانشگاه تهران شماره 9 (1391/03/19صفحات 93-117 
  علمی-پژوهشی
سایر
2.  حسین فراهانی
Evaluation of the performance and proficiency of dhyari and islamic council in process of rural.........
ارزیابی عملکرد و کارآیی دهیاریها و شوراهای اسلامی در فرآیند مدیریت توسعه روستایی مطالعه موردی:دهستان سرود جنوبی در شهرستان بویر احمد
مجله چشم انداز جغرافیایی شماره 18 (1391/02/15صفحات 118-127 
  سایر
با هیات تحریریه
1.  حسین تبرته ای فراهانیمجتبی حاجی پور
-
سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی روستاییان در بازسازی های پس از سانحه با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند متغیره فازی - تا پسیس نمونه موردی : دهستان شیروان
فصلنامه اندیشه جغرافیایی (دانشگاه زنجان) شماره 3 (1387/03/05صفحات 2-8