خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:30636   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، لیلا حسنلو،  سمیه عبدلی
بازارهاي محلی و نقش آن در توسعه روابط شهر و روستا ( تجارب جهانی)
Local markets and its role in the development of urban-rural relations (Global experience)
چکيده


چکیده بازار به عنوان یک کانال ارتباطی بین روستا و شهر همواره نقش اساسی در تحولات اقتصادي و اجتماعی جوامع داشته است. در نظر نخست بازار به عنوان یک عامل اقتصادي نقش تعیین کننده داشته و دارد. وجود بازار هاي محلی از نظر اقتصادي به عنوان یک حلقه ي اتصال و جمع آوري و توزیع کننده به سایر نقاط عمل می کند.سوالی که در اینجا مطرح است: بازارهاي محلی تا چه میزان و چگونه میتوانند در تقویت روابط میان شهر و روستا نقش داشته باشند؟ این مقاله بر آن است تا بازارها را در چند کشور در حال توسعه مورد بررسی قرار دهد و نقش و تاثیرات آنها را بر روي روابط میان شهر و روستا در این جوامع ارزیابی کند. که با روش توصیفی – تحلیلی و به صورت کتابخانه اي گردآوري شده است. واژه هاي کلیدي: بازارهاي محلی، توسعه، روابط اقتصادي، روابط شهر و روستا، روستا