خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29306   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، خالد احمدی ،رافع امینی، دلیر نوري
عوامل موثر بر پذیرش طرحهاي اجرا شده ي مدیریت نوین منابع آب از سوي کشاورزان مناطق روستایی، با تاکید بر ارائه استراتژي در راستاي توسعه ي طرحها(نمونه ي موردي دهستان دزلی)
The Factors of influencing the adoption of new management of water resources projects implemented by the Farmers in rural areas, with emphasis on the development of strategic plans presented (case study: villages Dezli(
چکيده


چکیده طی دهه هاي اخیر، با رشد جمعیت تقاضا براي استفاده از منابع آب، رشد فزاینده اي داشته است و پیش بینی می شود نیاز آبی کشور در سال 1400 به 150 میلیارد متر مکعب خواهد رسید که حدود % 15 بیشتر از پتانسیل بالقوه منابع آب تجدید شونده کشور است. از آنجا که 93 % منابع آبی در بخش کشاوري مصرف میشود و این منابع در وضعیت شکننده اي قرار دارد لذا مهمترین چالش بخش کشاوري ایران، محدودیت منابع آب می باشد. این امر مسئولین را برآن داشته تا توجهی ویژه به این مقوله داشته باشند. دهستان دزلی یکی از دهستانهاي شهرستان سروآباد در استان کردستان است. در ارتباط با طرح هاي اجرا شده در بخش مدیریت نوین منابع آب می توان گفت تقریبا تمام الگوهاي مصرف منابع آب در مساحتی قابل توجه در روستاي دره ناخی(یکی از روستاهاي دهستان دزلی) جامه عمل پوشیده است. پژوهش حاضر پیرامون استفاده بهینه و اصلاح الگوي مصرف منابع آب در بخش کشاورزي صورت گرفته است، در این میان تاکید اصلی پژوهش بر شناخت عوامل پذیرش یا عدم عوامل شناسایی شده و از طریق PEST پذیرش طرح ها از سوي کشاورزان است، تا با برنامه ریزي استراتژیک با استفاده ازمدل استراتژي مناسب در راستاي توسعه طرحها و بهبود مدیریت منابع آب در سایر نقاط اتخاذ گردد. شایان ذکر SWOT مدل است مقیاس ارزیابی متغیرها در این پژوهش طیف لیکرت می باشد و جمع آوري داده ها از طریق دو گونه پرسشنامه باز وبسته صورت گرفته است. واژه هاي کلیدي: آب کشاورزي، دزلی، سروآباد، مکانیزه، دره ناخی، الگوي مصرف.