خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:26587   بروزرسانی: 22-10-1399

Hossein Farahani

حسین فراهانی، شادی بایزیدی
نقش صنایع روستایی در پایداری اقتصادی، مطالعه موردی: دهستان ترجان، شهرستان سقز
چکيده


چکیده ساماندهی صنایع روستایی و ایجاد اثربخشی این صنایع می تواند علاوه بر تامین هدف کلی بخش صنعت که فراهم کردن زمینه های اشتغال در روستاها، ایجاد و درآمد کافی، بالا بردن سطح زندگی در روستاها و مهمتر از همه، جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها، بخش زیادی از مشکلات را حل و فصل می کند. هدف تحقیق حاضر ضمن تأکید بر اهمیت استقرار صنایع در مناطق روستایی به بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی این صنایع در مناطق روستایی پرداخته است. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی، روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی )پرسشنامه و مصاحبه(، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به - صورت توصیفی)میانگین و انحراف معیار( و استنباطی )آزمون ویلکاکسون( می باشد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق دهستان ترجان ) 91 روستا( از توابع شهرستان سقز بوده؛ که در این میان 022 خانوار با استفاده از فرمول کوکران جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شده است. نتایج این پژوهش گویای تنوع بخشی اقتصادی روستاهای مورد مطالعه میباشد.