خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29306   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، عصمت انصاری
تحلیلی بر نقش صنایع در تنوع بخشی اقتصاد روستایی
چکيده


چکیده مشکلات زیستی در بسیاری از نواحی روستایی، اختلاف درآمد و سطح زندگی بین جوامع شهری و روستایی از عوامل عمده مهاجرت های روستایی شهری است. بسیاری از برنامه – ریزان بر این باورند که در راهبرد توسعه روستایی باید به متنوع سازی اقتصاد روستایی و کارا کردن آن از طریق ایجاد انواع فعالیت های اقتصادی به ویژه صنعتی کردن روستاها توجه داشت. امروزه توسعه صنایع روستایی سبب ایجاد دگرگونی های بنیادی در ساخت اقتصادی و اجتماعی بخش روستایی و به تبع آن کل جامعه خواهد بود. در ایران نیز طی دهه های اخیر صنعتی سازی روستاها و طرح ایجاد نواحی صنعتی روستایی از راهبردهای مهم توسعه روستایی به شمار می رود . مقاله حاضر در پی تحلیل نقش صنایع در تنوع بخشی اقتصاد روستایی در ایران و کشورهای منتخب است. در این راستا برای دستیابی به نتیجه از روش شناسی توصیفی تحلیلی و منایع کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. – کلمات کلیدی: اقتصاد روستایی، ایران، چین ، هند، مالزی.