خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29241   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی؛ سیده پروین حسینی
نقش کارآفرینی گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مرور تجارب کشورها)
چکيده


چکیده: امروزه بسیاری از مناطق روستایی کشورهای در حال توسعه با مشکلاتی همانند: فقر، رکود اقتصادی، بهرهوری پایین، مهاجرت و آلودگیهای زیست محیطی مواجهاند. از اینرو اگر توسعه روستایی را نگرشی همهجانبه براساس نظریه توسعه پایدار بدانیم، در آن صورت میتوان گفت که توانمندسازی و ظرفیتسازی بهعنوان پارادایم جدید مورد توجه است. حال سؤال این است که گسترش کارآفرینی گردشگری چه نقشی در توسعه پایدار مناطق روستایی دارد؟ هدف این پژوهش تحلیل نقش کارآفرینی گردشگری در توسعه پایدار نواحی روستایی با توجه به تجارب کشورهای مختلف بوده است. این پژوهش با توجه به موضوع از نظر روش توصیفی  تحلیلی میباشد و از نظر هدف در گروه پژوهش- های کاربردی و توسعهای جای میگیرد. در این راستا گردآوری دادهها بهصورت مطالعات اسنادی میباشد، نتایج تحقیق براساس تجارب کشورها نشان می دهد، کارآفرینی گردشگری از طریق راهبردهای تلفیق آموزش و توانمندسازی افراد و اطلاعات ) بازاریابی گردشگری، گردشگری پایدار، کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای کوچک(میتواند موثر واقع شود .