خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29262   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانِی، سیده پروین حسینی
بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی روستایی(مطالعه موردي: شهرستان شیروان، استان خراسان شمالی)
Factors affecting rural entrepreneurship(Case study: Shirvan Township, North Khorasan Province)
چکيده


چکیده: کارآفرینی از منابع مهم و پایان ناپذیر همه جوامع بشري است. منبعی که به توان خلاقیت انسانها برمیگردد. از یک سو ارزان و از سوي دیگر بسیار ارزشمند و پایانناپذیر است. امروزه همگان دریافتهاند که جوامعی که به منابع انسانی متکی بودهاند تا به منابع زیرزمینی، در بلند مدت موفقتر بودهاند، منابع زیرزمینی علیرغم مزیتهاي آن از جمله موانع توسعهیافتگی محسوب شده است. حال سوال اساسی تحقیق این است که چه عواملی در توسعه کارآفرینی روستایی نقش دارند؟ هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی روستایی بوده است . این پژوهش با توجه به موضوع از نظر روش توصیفی  تحلیلی می باشد و از نظر هدف در گروه پژوهشهاي کاربردي و توسعهاي جاي میگیرد در این راستا گردآوري دادهها بهصورت مطالعات اسنادي  میدانی می باشد و با استفاده از مشاهده مستقیم و مصاحبه نیمه ساختار یافته که با مسئولین و مردم صورت گرفته به جمعآوري اطلاعات پرداخته شد. بنابراین نتایج نشان میدهد که شهرستان شیروان میتواند با بهرهگیري از راهبرد جدیدي به نام کارآفرینی اقتصاد را از حالت رکود خارج کند و موجب اشتغالزایی جوانان منطقه در حوزه هاي گوناگون اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی شود چرا که تمامی عوامل و زمینه هاي مختلف توسعه کارآفرینی در منطقه وجود دارد. واژگان کلیدي: کارآفرینی، کارآفرینی روستایی، اشتغال روستایی، شیروان