خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:29306   بروزرسانی: 01-12-1401

Hossein Farahani

حسین فراهانی، ابوذر بهامین
تاثیر کاهش سطح آب دریاچه ارومیه بر توسعه روستایی (مطالعه موردي دهستان ترکمان شهرستان ارومیه )
چکيده


چکیده وقوع بحران هاي محیطی منجر به بروز تغییرات در شرایط زیست محیطی می شود که این نیز به نوبه خود به گسسته شدن روند زندگی عادي مردم و بروز تاثیرات مخرب بر سکونتگاه هاي شان می انجامد و خسارات هاي اقتصادي و اجتماعی و محیطی گسترده اي را بر جوامع تحمیل می کند. اخیرا نیز کم شدن سطح آب دریاچه ارومیه، نگرانیهایی را به لحاظ پیامدها و تاثیرات در جوامع پیرامون ایجاد کرده است و جوامع روستایی پیرامون را به دلیل محدودیت در دسترسی به منابع آب تحت تاثیر قرار داده و هزینه هاي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و محیطی زیادي را به همراه داشته است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرات اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی و کالبدي بحران کاهش سطح آب دریاچه ارومیه در سکونتگاه هاي روستایی شهرستان ارومیه دهستان ترکمان می باشد.تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلی و با استفاده از ازمون تی تک نمونه میزان تاثیرات تحقیق حاضررا سنجیده است. یافته هاي تحقیق نشان می دهد، کاهش سطح آب دریاچه ارومیه، بیشترین تاثیر منفی را بر ابعاد محیطی (شور شدن اراضی، کاهش تنوع محصولات زراعی و باغی، افزایش میزان آلودگی منابع آب و محیط زیست روستا و غیره)، اقتصادي (کاهش فرصت هاي شغلی غیر کشاورزي، کاهش درآمدهاي متنوع و پایدار و غیره)، اجتماعی(افزایش مهاجرت، کم شدن همکاري و مشارکت و اعتماد) و کمترین تاثیر را در بعد کالبدي (ساماندهی و بهبود ساخت و سازها در عرصه کالبدي مانند ایجاد لوله کشی ها براي آب شرب و کانال کشی ها) داشته است. کلمات کلیدي: واژه هاي کلیدي: "توسعه پایدار"، "مدریت آب "، "مهاجرت" ، "خشکسالی"