خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7247   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

سعید وفایی یگانه - بهرام ملکی زنجانی - داریوش سلیمی - سمیه مرادی
 آنالیز توالی ژن گلیادین در گندم های نان ایرانی
چکيده


یکی از صفات مهم در اصلاح کیفی گندم ارزش نانوایی آن است.تقریبا در تمام برنامه های مدرن اصلاحی ،کیفیت از اولویت بالاییبر خوردار است یکی از مهم ترین عواملی که در کیفت نان گندم تاثیر به سزایی دارد پروتئین گلیادین است.گلیادین ها پروتیئن هایمونومریکی هستند که در حدود 30 تا 40 درصد از کل پروتئین های ذخیره ای دانه گندم را به خود اختصاص می دهند وباعثخاصیت کشسانی والاستیسیته خمیر آرد گندم می شوند.در این تحقیق جهت مطالعه ژن گلیادین، ازبین 25 رقم گندم نانوایی ایران کهتوسط الکتروفورزبیشترین پلی مورفیسم رانشان دادند، 5رقم (مرودشت،شاه پسند،سرداری،کویروسپاهان) انتخاب شدند. در مرحله بعد باندهای مورد نظر به وسیله کیت خالص سازی از روی ژل آگارز جداسازی شده و محصولات PCR حاصل پس از الکتروفورزمجدد توالی یابی گردیدند وتوالی های بدست آمده با توالی های موجود درپایگاه اطلاعاتی NCBI و از طریق نرم افزارهای MEGA4،CLC،BLAST مقایسه شدند.نتایج آنالیزنشان دادکه رقم سپاهان با توالی BE427655 موجود در پایگاه اطلاعاتی NCBI بیشترین شباهت ورقم کویر کمترین شباهت را دارد.علت این تفاوت تغییرات در اسید های آمینه توالی DNA نمونه ها می باشد.همردیفی از طریق نرم افزار BLAST ودرخت فیلوژنتیکی رسم شده براساس الگوریتم UPGMA نیزموید این نتیجه بودند.