خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9934   بروزرسانی: 27-01-1403

dariush Salimi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تهران, ایران, بیوانفورماتیک , 1397-1390
عنوان رساله : بازسازی شبکه تنظیم ژنی بیوسنتز چربی با استفاده از الگوهای اپی ژنتیکی با رویکرد سیستم بیولوژی
زمینه رساله : سامانه های زیستی
استاد راهنما : دکتر علی مسعودی نژاد و دکتر علی معینی

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, اصلاح دام , 1380-1377
عنوان پایان نامه : نرم افزار پیش بینی ارزش ارثی
زمینه پایان نامه : اصلاح دام
استاد راهنما : دکتر مرادپاشا اسکندری نسب

کارشناسی : دانشگاه زنجان, ایران, علوم دامی , 1369-1367