خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9915   بروزرسانی: 27-01-1403

dariush Salimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنومیک محاسباتی2. الگوریتم ها در بیو انفورماتیک3. آنالیز توالیهای ژنتیکی4. بیوانفورماتیک5. آمار و احتمالات6. ژنتیک