خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8174   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. ژنومیک محاسباتی2. الگوریتم ها در بیو انفورماتیک3. آنالیز توالیهای ژنتیکی4. بیوانفورماتیک5. آمار و احتمالات6. ژنتیک