خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8248   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

علایق پژوهشی

بیوانفورماتیک و سامانه های زیستی در اصلاح دام