خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9913   بروزرسانی: 27-01-1403

dariush Salimi

علایق پژوهشی

بیوانفورماتیک و سامانه های زیستی در اصلاح دام