خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:6065   بروزرسانی: 29-01-1401

dariush Salimi

علایق پژوهشی

بیوانفورماتیک و سامانه های زیستی در اصلاح دام