خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8250   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi

Publications in Journals

داخلي-غير ISC8.  Dariush Salimi , Mohaddese Salimi  and Ali Moeini
Distribution of RNA 5-mers in Epigenetic Modification Regions and Genes Interactions
Journal of Algorithms and Computation Vol. 54 Issue 2 (2022PP. 143-162 DOI: 10.22059/JAC.2022.91076.  [Abstract ]
International ISI7.  Dariush Salimi, Ali moeini
Incorporating K-mers Highly Correlated to Epigenetic Modifications for Bayesian Inference of Gene Interactions
Current Bioinformatics Vol. 16 Issue 3 (2021PP. 484-492 DOI:  10.2174/1574893615999200728193621.  [Abstract ]
International ISI6.  Dariush Salimi, Ali moeini, Ali  Masoudi-Nejad
Sequence-based 5-mers highly correlated to epigenetic modifications in genes interactions
Genes & genomics Vol. 40 Issue 4 (2018PP. 1363-1371 DOI: 10.1007/s13258-018-0730-0.  [Abstract ]
داخلي-ISC5.  ثریا رفیعی، مرادپاشا اسکندری نسب، داریوش سلیمی، محمد طاهر هرکی نژاد، روناک خرمتايی
طراحي نرم افزار پيش بيني ارزش ارثي حيوانات با استفاده از اطلاعات کمي و مولکولي
Designing a software for prediction of animal breeding values using quantitative and molecular information
تحقیقات تولیدات دامی دوره 1 شماره 1 (1391صفحات 29-36.  [Abstract  ]
داخلي-ISC4.  سبا گرشاسبی، داریوش سلیمی،عباس دوستی
بررسی ژن‌های مشترک سرطان پستان و چاقی به‌روش اولویت‌بندی ژن‌های کاندیدا
Investigation of the molecular relationship between breast cancer and obesity by candidate gene prioritization methods
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دوره 73 شماره 7 (1394صفحات 478-484.  [Abstract  ]
داخلي-ISC3.  وحید سلمانی ،محمد طاهر هرکی نژاد ، معصومه صالح، مراد پاشا اسکندری نسب، داریوش سلیمی 
ارزیابی ارتباط چندشکلی ژن FTO با صفات لاشه و فراسنجه‌های خونی در بره‌های آمیخته افشاری-برولا مرینو
Evaluation of the Association of Polymorphism in FTO Gene with Carcass Traits and Blood Parameters in Afshari× Booroola Merino cross lambs
مجله پژوهشهای سلولی ملکولی ( مجله زیست شناسی ایران) دوره 31 شماره 1 (1397صفحات 93-105.  [Abstract  ]
داخلي-غير ISC2.  داریوش سلیمی ، دادود علیاری، محمد طاهر هرکی نژاد
مقایسه رشد جبرانی بره‌های آمیخته افشاری × برولا مرینو با دو روش معمولی و دیر از شیرگیری
  Comparing of compensatory growth in cross of Afshari × Broola Merino lambs with ways of normal and delay in weaning time Comparing of compensatory growth in cross of Afshari × Broola Merino lambs with ways of normal and delay in weaning time
نشریه پژوهشهای علوم دامی دوره 24 شماره 4 (1393صفحات 63-72.  [Abstract ]
داخلي-غير ISC1.  روناک خرمتائی، ملیحه نظام آبادی، طاهر هرکی نژاد، مراد پاشا اسکندری نسب، محمد حسین شهیر، داریوش سلیمی
 ارزیابی ارتباط اندازه گیری مستقیم و سونو گرافی عضله و چربی پشت جهت برآورد صفات لاشه دام زنده در گوسفند افشاری
Evaluation of directly and ultrasound measurements of muscle and back fat for prediction of Carcass traits of live animals in Afshari sheep
نشریه پژوهشهای علوم دامی دوره 22 شماره 2 (1391صفحات 162-171.  [Abstract  ]


Presentations in Seminars & Congress


International 10. Dariush Salimi, Mohaddese Salimi, Ali Moeini
Distribution of RNA 5-mers in Epigenetic Modification Regions and Genes Interactions

The First Conferance on Complex Systems With Focus on Networks Science


University of Tehran, Tehran-Iran, 9 - 10 March 2022.  [Abstract ]
National 9. روناک خرمتایی - طاهر هرکی نژاد - مراد پاشا اسکندری نسب - داریوش سلیمی
تأثیر چندشکلی در ناحیه 5 UTR ژن DGAT1 بر روی پروفیل چربی خون بره های آمیخته افشاری - برولا مرینو

هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران


انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران, تهران-ایران, 21 - 23 شهريور 1390.  [Abstract ]
National 8. محمدحسن جدیدی - محمدحسین شهیر - غلامرضا پیکانی - داریوش سلیمی
اثرات کاهش سطح پروتئین و انرژی جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی نر سنگین

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  [Abstract ]
National 7. ثریا رفیعی - مرادپاشا اسکندری نسب - داریوش سلیمی - طاهر هرکی نژاد
پیش بینی ارزش ارثی گله گوسفند افشاری با روش انتخاب به کمک مارکرها

 اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  [Abstract ]
National 6. داریوش سلیمی - مرادپاشا اسکندری نسب - طاهر هرکی نژاد - داود علیاری
بررسی اثر تاخیر در زمان از شیر گیری بر رشد جبرانی بره های آمیخته برولا مرینو × افشاری

 اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  [Abstract ]
National 5.  روناک خرمتائی - طاهر هرکی نژاد - مرادپاشا اسکندری نسب - داریوش سلیمی
 تأثیر چندشکلی در ژن DGAT1 بر روی فراسنجه های خونی بره های آمیخته افشاری x برولا مرینو

اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  [Abstract ]
National 4. داریوش سلیمی، روناک خرمتائی، علی مسعودی نژاد
استفاده از شبکه های عصبی برای تصحیح وزن بره ها در سن 120 روزگی

 اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی


دانشگاه زنجان, زنجان-ایران, 19 - 21 شهريور 1390.  [Abstract ]
National 3.  رویا ممی خانی - مراد پاشا اسکندرینسب - داریوش سلیمی
مقایسه ی ژنهای چرخه PPAR بین انسان و نشخوارکنندگان در بافت چربی داخل عضلانی

 اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


موسسه آموزش عالی مهر اروند- گروه ترویجی دوستدارن محیط زیست و انجمن حمایت از طبیعت ایران, تهران-ایران, 10 بهمن 1392.   [Abstract 
National 2.  فیروزه نوری زاده - مراد پاشا اسکندری نسب - داریوش سلیمی
 مقایسه ی ژن های چرخه ی PPAR بین انسان و نشخوارکنندگان در بافت آدیپوز

اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار


موسسه آموزش عالی مهر اروند- گروه ترویجی دوستدارن محیط زیست و انجمن حمایت از طبیعت ایران, تهران-ایران, 10 بهمن 1392.   [Abstract 
National 1. سعید وفایی یگانه - بهرام ملکی زنجانی - داریوش سلیمی - سمیه مرادی
 آنالیز توالی ژن گلیادین در گندم های نان ایرانی

همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی


شرکت تعاونی علم گستران پیشتاز ایرانیان, جزیره قشم-ایران, 30 آبان 1392.  [Abstract ]