خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:7306   بروزرسانی: 03-12-1401

dariush Salimi
داریوش سلیمی
استادیار

پست الکترونيکی
dsalimi@znu.ac.ir      dsalimi@ut.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/salimid

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4024

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه کامپیوتر،صندوق پستی 45195-313