خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10701   بروزرسانی: 27-01-1403

dariush Salimi

مدیریت

عضو شورا و مسئول بخش فرهنگی جهاد د انشگاهی زنجان

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه زنجان

مدیر امور اداری دانشگاه زنجان

موسس آزمایشگاه بیوانفورماتیک پژوهشکده فناریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان

مشاور رئیس دانشگاه تهران

مشاور وزیر علوم تحقیقات و فن آوری

مدیر عامل موسسه علوم و فنون کیش

مشاور و دستیار مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه علم و فن آوری

عضو هیات امنای مرکز نوآوری سازمان منطقه آزاد کیش

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد کیش

عضو شورای هوشمند سازی سازمان منطقه آزاد کیش