خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:9934   بروزرسانی: 27-01-1403

dariush Salimi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
بررسی چند شکلی ژنهای DGAT1 و TG و ارتباط آن با صفات لاشه گوسفندان افشاری حاصل از طرح انتقال ژن چند قلوزایی   همكارفروردين 1388تير  1391
بررسی چند شکلی ژنهای DGF9 و FecX در گوسفندهای حاصل از طرح انتقال ژن چند قلو زایی    همكارفروردين 1390مرداد  1392سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان.
بررسی چند شکلی ژن TRIB3 و ارتباط آن با صفات لاشه درگوسفندان حاصل از طرح انتقال ژن چند قلو زایی   همكارفروردين 1390مرداد  1391سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان.
امکان سنجی اصلاح نژاد و به نژادی گوسفند و بومی سازی آن   همكارمرداد 1392مرداد  1395سازمان اتکا
طرح بررسی ژنهای مرتبط با چربی لاشه در گوسفندان افشاری حاصل از طرح انتقال ژن چندقلوزایی   مجريارديبهشت 1393آبان  1394ستاد زیست فناوری.
بررسی چند شکلی ژنهای KAP1,4 و ارتباط آن با صفات پشم گوسفندان افشاری حاصل از طرح انتقال ژن چندقلوزایی   همكارفروردين 1388تير  1391سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان.